เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2554)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2554)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้ยังคงเน้นเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งงานวิจัยและบทความวิชาการ เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดแต่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชม และยินดีรับผลงานวิชาการของท่านมาเผยแพร่ในวารสารของเรา โดยไม่จำกัดหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมปศุสัตว์ ผลงานวิชาการที่ผ่านการแพร่แล้วมีมาตรฐานและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องขอประเมินเลื่อนตำแหน่งได้ ถ้าท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2554)
หน้า
วันที่เผยแพร่
72 - 78
24 มกราคม 2554
การสำรวจหาเชื้อ Brachyspira spp. จากไก่ในประเทศไทย ระหว่างปี 2551 - 2552
อภัสรา วรราช สมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ วันทนีย์ เนรมิตมานสุข
79 - 86
3 กุมภาพันธ์ 2554
87 - 97
5 เมษายน 2554
การเฝ้าระวังโรควัวบ้าทางห้องปฏิบัติการในประเทศไทยระหว่างปี 2546 - 2552
จิรา คงครอง เจษฎา รัตโณภาส ทริกา จันทมณีโชติ ธีระ ศรีประสาท รุ่งอรุณ ยอดรัก
98 - 105
30 เมษายน 2554

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2554)