เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จัดทำโครงการ OIE Certified laboratory Twinning Project for Rabies

กรมปศุสัตว์อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จัดทำโครงการ OIE Certified laboratory Twinning Project for Rabies

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดำเนินโครงการ OIE Certified laboratory Twinning Project for Rabies เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ตามที่นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้เสนอพิจารณา ขั้นตอนการดำเนินงานในโครงการฯ จะมีการทำบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) ทางวิชาการกับ Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency, Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และดำเนินการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)


โครงการนี้สืบเนื่องมาจากโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (Zoonosis) ที่ร้ายแรง พบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ส่วนมากร้อยละ 99 มีสุนัขเป็นพาหะนำโรคติดต่อจากนํ้าลายในสัตว์ป่วยโดยการกัดหรือข่วน มีอัตราการตายเกือบ 100% ในคนและสัตว์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกหลายพันรายในแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาในแทบทวีปเอเชีย อเมริกาใต้ และแอฟริกา ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมทางด้านค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันหลังจากถูกสุนัขกัด คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท จากความสำคัญของโรคดังกล่าวนี้ทำให้เกิดความร่วมมือของหน่วยงานในระดับโลกได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ภายใต้พันธกิจ "Working Together to Make Rabies History" ที่มุ่งดำเนินการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากทุกประเทศทั่วโลกภายในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2563)


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งซาติ กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานวิจัยและวินิจฉัยด้านสุขภาพสัตว์โดยมีหน้าที่รับผิดซอบ ในการตรวจชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า และเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 17025:2005 ในขอบข่าย การตรวจโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างสมองโดยวิธี Fluorescence Antibody Technique (FAT) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานการ ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหรือแอนติเจนของ OIE นอกจากวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือ แอนติบอดีต่อเชีอโรคพิษสุนัขบ้าคือ Fluorescence Antibody Virus Neutralization (FAVN) และ Rapid Fluorescent Foci Inhibition Test (RFFIT) ทั้งสองวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันหลังการทำวัคซีน ทำให้รู้สภาวะภูมิคุ้มกันโรคของสุนัขในประเทศไทย ปัจจุบันห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การโรคระบาดสัตว์ ระหว่างประเทศ (OIE Reference Laboratory) สำหรับโรคพิษสุนัขบ้า มีจำนวน 9 แห่งใน 8 ประเทศทั่วโลกประกอบด้วยฝรั่งเศส แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี แอฟริกาใต้ จีน และเกาหลีใต้ โดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงฯ จะทำหน้านี้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการตรวจวินิจฉัย พัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยโรค และให้การฝึกอบรมแก่ประเทศสมาขิก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป คือ ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ กลยุทธ์การพัฒนาห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคที่ได้มาตรฐานให้บริการได้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง การศึกษาวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรค และการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้สัตว์อย่างน้อยร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (พบสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า) นั้น จึงเข้าร่วมโครงการ OIE Certified Laboratory Twinning Project for Rabies เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นห้องปฏิบัติการคู่แฝด ห้องปฏิบัติการอ้างอิงขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศและเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มประเทศอาเซียนในการรองรับประขาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปี พ.ศ.2558 ส่วนวิธีการดำเนินงานนั้นประกอบด้วยการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย การสมัครเข้าร่วมโครงการ OIE Certified Laboratory Twinning Project for Rabies กับ OIE และเข้าร่วมโครงการ OIE Certified Laboratory Twinning Project for Rabies กับ OIE


โครงการนี้มีสถานที่ดำเนินการอยู่ที่กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และ Rabies Research Laboratory, Division of Viral Disease, Animal Plant and Fisheries Quarantine and Inspection Agency, Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, KOREA โดยมีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี (ปีบประมาณ 2556-2558) และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่ ยกระดับห้องปฏิบัติการและมาตรฐานการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าให้เทียบเท่าห้องปฏิบัติการอ้างอิง ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE reference laboratory) เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุนการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ พัฒนาห้องปฏิบัติการขันสูตรโรคที่ได้มาตรฐานให้บริการได้สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ เมื่อปี พ.ศ.2552 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูิมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการยอมรับจาก OIE ให้เป็น OIE Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease และในปี พ.ศ.2555 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ยังมีโครงการ Laboratory Twinning Programme: Brucellosis และจะพัฒนาเป็น OIE/FAO Reference Laboratory for Brucellosis ต่อไป


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร พัฒนาห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จัดทำโครงการ OIE Certified laboratory Twinning Project for Rabies