เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 คณะทำงานจัดการองค์ความรู้ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีสัตวแพทย์หญิงลัดดา ตรงวงศา ประธานคณะทำงานฯ และคุณมาลี ธีรานุสนธิ์ เลขานุการคณะทำงานฯ พร้อมด้วยทีมงานได้จัดงาน KM Show & Share 2012- KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์วิล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสัตวแพทย์หญิง ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก บุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปีอย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ผู้สังเกตุการณ์จากกอง/สำนัก/ศูนย์และคณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมปศุสัตว์ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดมาโดยตลอด รวมทั้งใน ปีงบประมาณ 2555 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในตัวขี้วัดที่ 12 เรื่อง “ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน นั้น เนื่องจากบุคลากรชองสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ จะต้องมีการประสานกระบวนการแนวคิดทรัพยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการบูรณาการอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้บรรลุมิติกระบวนการและมิติผลลัพธ์ ดังกล่าว สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “KM สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” ทั้งนี้เพื่อให้บุลากรชอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทั้ง 7 แห่ง ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ สามารถจัดการความรู้ให้หมุนเวียนและอยู่คู่องค์กรสามารถเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ขององค์กรพร้อมรับมือและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต วัตถุประสงค์ของการสัมมนาคือ เพื่อให้ผู้สัมมนาได้มีโอกาสประสานและบูรณาการการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน มีโอกาสรับฟ้งแนวคิดจากวิทยากรรับเชิญที่ประสบผลสำเร็จในการนำหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ แสดงผลงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานและรับฟังข้อวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้ในโอกาสต่อไป และกระตุ้นให้หน่วยงานภายใต้สังกัดของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเกิดจิตสำนึกในการดำเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ในงานมีการการบรรยายโดยวิทยากรรับเขิญเรื่อง R2R สู่ความสำเร็จแห่งการเรียนรู้ การแสดงผลงานภาคบรรยาย ได้แก่ การทดสอบโรค TB ด้วยวิธี SID การลดเวลาตรึงเนื้อเยื่อในกระบวนการทำสไลด์เนื้อเยื่อ การเปรียบเทียบคุณสมบัติของนํ้ายาล้างเครื่องแก้วสำหรับงานจุลชีววิทยา R2R น้ำยาฆ่าเชื้อ-ฆ่าเชื้อได้จริงหรือไม่ การทดสอบความปราศจากการปนเปื้อนเชื้อมัยโคพลาสมา การวินิจฉัยเชื้อ Avibacterium paragallinarum ในไก่โดยวิธีเพาะแยกเชื้อ มาทำ E-book กันเถอะ แนวทางการส่งเสริมประหยัดพลังงานใน ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง การเก็บตัวอย่างอวัยวะสำหรับการชันสูตรโรคสัตว์ การบูรณาการการตรวจโรคในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มนํ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาการตรวจหาเชื้อไวรัส PRRS โดยวิธี Multiplex PCR การประดิษฐ์สไลด์ใช้ในการอ่าน Woo’s method เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแจกรางวัล Popular vote การแสดงผลงานอีกด้วย จากการสัมมนาครั้งนี้คาดว่าจะได้รับประโยชน์ด้านได้องค์ความรู้ที่ผ่านการบูรณาการ ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ขององค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก กระบวนการจัดการความรู้|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ KM Show & Share 2012.....สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้