เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ หนังสือจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรค-เชื้อพิษจากสัตว์

หนังสือจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรค-เชื้อพิษจากสัตว์

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจดแจ้งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการครอบครองเชื้อโรคตามบัญชีจดแจ้งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (ผลิต ครอบครอง และนำเข้า) ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของหน่วยงานที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาตในการผลิต ครอบครอง จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ หลักเกณฑ์ หลักการ มาตรการ หนังสือจดแจ้งการครอบครองเชื้อโรค-เชื้อพิษจากสัตว์