เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง สรุปอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)

สรุปอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)

สรุปอัตรากำลังของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 )
ตำแหน่ง
ส่วนกลาง
ศออ.
ศวพ.
ลำปาง
ศวพ.
พิษณุโลก
ศวพ.
ขอนแก่น
ศวพ.
สุรินทร์
ศวพ.
ชลบุรี
ศวพ.
ราชบุรี
ศวพ.
นครศรีฯ
ศวพ.
สงขลา
รวม
ข้าราขการ                      
ผู้อำนวยการ
1
1 q
1 g
1
1
1
1
1
1
1
10
ผู้เชี่ยวชาญ
3 a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
นายสัตวแพทย์
43 b
5 f
8 h
6
9 k
6
6
5
11
2
101
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
16
0
7
5
6
4
6
6
10
1
61
นักวิชาการสัตวบาล
0
0
0
0
0
0
1 n
0
1 p
0
2
สัตวแพทย์
12 c
0
5 i
3 j
5 l
4 m
1
2 o
3
0
35
นายช่างเทคนิค
3
1
1
0
1
0
0
0
1
0
7
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
นักจัดการงานทั่วไป
3 d
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
เจ้าพนักงานธุรการ
6 e
1
2
2
2
2
2
1
3
0
21
รวม
89
8
24
17
24
17
17
15
30
4
245
ลูกจ้างประจำ
คนสวน
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
ช่างไม้
2
0
1
1
1
0
0
0
0
0
5
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
3
พนักงานเกษตรพื้นฐาน
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
พนักงานขับรถยนต์
1
0
2
1
2
0
1
1
5
0
13
พนักงานเข้าเล่ม
4
1
0
0
1
1
0
0
0
0
7
พนักงานทั่วไป
1
0
2
0
1
1
0
1
1
0
7
พนักงานประจำห้องทดลอง
8
0
2
0
0
0
0
1
1
0
12
พนักงานสถานที่
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
พนักงานพิมพ์
3
2
1
0
2
0
0
0
2
0
10
พนักงานรับโทรศัพท์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
พนักงานรักษาความปลอดภัย
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
รวม
23
3
10
2
9
2
1
3
9
0
62
พนักงานราชการ
คนงานห้องทดลอง
6
0
2
4
2
5
2
5
6
0
32
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
2
เจ้าพนักงานธุรการ
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
เจ้าพนักงานสถิติ
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
เจ้าพนักงานสัตวบาล
2
0
0
1
0
0
0
0
2
0
5
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4
2
1
2
1
1
2
1
1
0
15
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
5
0
0
0
0
0
0
0
0
5
ช่างเทคนิค
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
7
ช่างไฟฟ้า
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
นักวิชาการการเงินและบัญชี
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
นักวิชาการเกษตร
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
นักวิชาการพัสดุ
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
นักวิชาการสัตวบาล
19
1
0
2
1
2
1
1
1
0
28
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
1
0
2
1
2
1
1
1
1
0
10
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
นักวิทยาศาสตร์
36
3
9
7
10
6
8
7
6
0
92
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
20
0
13
14
14
16
14
12
13
0
116
นายช่างไฟฟ้า
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
บรรณารักษ์
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
6
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
0
0
2
1
1
0
3
0
0
0
7
พนักงานห้องปฏิบัติการ
7
3
1
2
2
2
2
3
2
0
24
รวม
113
11
32
35
34
37
34
37
33
0
366
พนักงานจ้างเหมาบริการ
พนักงานทำความสะอาด
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
พนักงานรักษาความปลอดภัย
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
พนักงานขับรถยนต์
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
คนสวน
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
ผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
รวม
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
รวมทั้งหมด
210
19
56
52
58
54
51
52
63
4
619

a ว่าง 2 อัตรา
b ว่าง 1 อัตรา ไปช่วยราชการ 1 อัตรา มาช่วยราชการ 1 อัตรา ลาศึกษาต่อ 3 อัตรา
c ว่าง 5 อัตรา ลาศึกษาต่อ 1 อัตรา
d ว่าง 1 อัตรา
e ว่าง 2 อัตรา
f ว่าง 1 อัตรา
g ว่าง 1 อัตรา
h ว่าง 1 อัตรา
i ว่าง 2 อัตรา
j ว่าง 1 อัตรา
k ว่าง 1 อัตรา
l ว่าง 1 อัตรา
m ว่าง 3 อัตรา
n ว่าง 1 อัตรา
o ว่าง 1 อัตรา
p ว่าง 1 อัตรา
q ว่าง 1 อัตรา
ศออ. = ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศวพ. = ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home ข้อมูลองค์กร กรอบอัตรากำลัง สรุปอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555)