เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549

กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาค

สภาวะโรคที่ตรวจพบทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2549 เป็นการรวบรวมผลการชันสูตรโรคสัตว์ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและศูนย์ วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ประจำภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการปรับปรุงการบันทึกข้อมูลโดยกำหนดให้ทุกห้องปฏิบัติการภายในหน่วยงาน ทำการบันทึกผลภายใต้โปรแกรม “ระบบฐานข้อมูลสุขภาพสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ” ตลอดจนให้มีการนำไปใช้ในทุกแห่งของห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้มีรูปแบบการบันทึกและการรายงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการประมวลผลจะประกอบด้วย บทสรุปประเด็นที่น่าสนใจ และ รายละเอียดเฉพาะโรคในกลุ่มที่น่าสนใจ โดยใช้ข้อมูลหลักจากรายงาน วก. 8 (สรุปโรครายเดือน) มาใช้ในการสรุปครั้งนี้ ส่วนผลการตรวจในแต่ละห้องปฏิบัติการจะได้ดำเนินการในระยะต่อไป นอกจากนี้อาจมีบางประเด็นที่ต้องมีการปรับมาตรฐานการรายงาน เนื่องจากมีบางแห่งนำผลการตรวจพบทางห้องปฏิบัติการมาสรุปเป็นผลการชันสูตร เช่น การรายงานโรควัณโรค (ใช้ผลทางซีรัมวิทยาที่ตรวจพบทางห้องปฏิบัติการ) การตรวจพบเชื้อแบคทีเรียหรือพยาธิภายใน ที่อาจมิใช่เป็นสาเหตุหลักในการทำให้สัตว์ป่วย ฯลฯ จึงมีผลทำให้มีการรายงานโรคบางส่วนที่มากเกินความเป็นจริง โดยเป็นผลการตรวจพบ ไม่ใช่สาเหตุที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคหรือทำให้เกิดปัญหาในสัตว์ นอกจากนั้นข้อมูลที่ใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ในปี 2546 : ขาดข้อมูลจาก ศวพ.สุรินทร์ (ไม่มีข้อมูล) ศวพ.ขอนแก่น ไม่สามารถแยกข้อมูลเป็นรายเดือน) ศวพ.ชลบุรี มีข้อมูลเพียง 2 เดือน (ตุลาคม - พฤศจิกายน) ในปี 2547 : ขาดข้อมูลจาก ศวพ.สุรินทร์ (ไม่มีข้อมูล) ศวพ.ขอนแก่น ไม่มีข้อมูลของ เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม ในปี 2548 : ศวพ. ราชบุรี ไม่มีข้อมูลเดือนพฤศจิกายน (ทั้งนี้ในปี 46 - 48 เป็นข้อมูลที่แต่ละแห่งรวบรวม) และในปี 2549 : ใช้ข้อมูลเฉพาะเดือนมกราคม - กันยายน โดยนำมาจากฐานข้อมูลรวมตามโปรแกรมที่เริ่มใช้

Page 1 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549