เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 6 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 6

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 6

สำหรับชนิดของโรคที่มีการรายงานในช่วง 4 ปี เมื่อแบ่งตามกลุ่มเชื้อที่เป็นสาเหตุ พบมีการรายงานตรวจพบโรคหลายชนิด โรคเด่นทางด้านไวรัสวิทยา คือโรคไข้หวัดนก โดยมีการตรวจพบสูงในปี 2547 - 2548 เนื่องจากมีการรณรงค์สืบค้นหาโรคส่งผลให้มีการรายงานมากในช่วงดังกล่าว ส่วนโรคพิษสุนัขบ้ามีแนวโน้มการตรวจพบสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2549 มีรายงานมากผิดปกติ บ่งถึงมีการแพร่กระจายโรคค่อนข้างสูง ในส่วนของกลุ่มเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรานั้น โรค Brucellosis มีการรายงานที่เพิ่มขึ้น โดยตรวจพบได้ในโค กระบือ แพะ แกะ โดยเฉพาะแพะมีการตรวจพบเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นโรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ เช่น เชื้อ E.coli, Salmonella spp., Streptococcus spp., และ Pasteurella spp. ยังคงมีการตรวจพบอย่างสม่ำเสมอ ปัญหาทางด้านปาราสิตที่พบบ่อยคือ โรคพยาธิใบไม้ในตับ มีแนวโน้มพบสูงขึ้นในแต่ละปี รองลงมาที่ยังคงเป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์คือ โรคพยาธิในเลือด มีการพบเป็นประจำในทุกปี สำหรับปัญหาสุขภาพสัตว์ที่เกิดจากกกลุ่มโรคไม่ติดเชื้อ มีรายงานการตรวจพบยาฆ่าแมลงในหลายๆ รายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ในพื้นที่ทั้งยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ตลอดจนยาฆ่าเชื้อ อันมีผลต่อสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาด้านสารพิษตกค้าง ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์ ในที่นี้จะแสดงผลจำนวนการตรวจพบเฉพาะโรคที่มีการตรวจพบมาก 15 ลำดับแรก มีรายละเอียดชื่อโรคและจำนวนที่พบในแต่ละปี โดยเรียงจากมากไปน้อย (ของยอดรวม) ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 : แสดงจำนวนรายงานการพบโรคระหว่างปี 2546 - 2549 ตามชนิดของโรคและปี

Page 6 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 6 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 6