เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 21 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 21

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 21

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสำคัญที่กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ จากรายงานการตรวจพบโรคในช่วง 4 ปี พบว่ามีแนวโน้มการตรวจพบโรคสูงมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2549 โดยทั่วไปมีรายงานพบตลอดปีแต่จะตรวจพบมากใน 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม และเดือนกันยายน ถึงพฤศจิกายน โดยสุนัขเป็นสัตว์ที่มีการตรวจพบมากสุด นอกจากนั้นในสัตว์ปศุสัตว์อื่นๆ เช่น โค - กระบือ มักมีการติดโรคโดยมีประวัติถูกสุนัขบ้ากัด หากพิจารณาถึงสภาพพื้นที่ที่มีการรายงานโรคพบว่า ในช่วง 2 ปีแรกไม่มีการรายงานในภาคใต้ เริ่มมีรายงานพบในปีที่ 3 โดยในปีที่ 4 มีการรายงานเป็นจำนวนมากและกระจายในหลายพื้นที่ ดังนั้นทางภาคใต้ควรต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมโรค เพื่อมิให้มีการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป ส่วนภาคอื่นๆ มีการรายงานที่ค่อนข้างกระจาย ไม่แน่นอนแต่ยังคงมีการตรวจพบได้

ข้อมูลโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับเป็นข้อมูลที่รวบรวมจาก สสช. และ ศวพ. ทั้ง 7 แห่ง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ยังไม่ได้รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใหญ่ คือ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ประกอบกับในช่วงปีหลังๆ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะส่งตรวจที่ ศูนย์อ้างอิงฯ เป็นหลัก ห้องปฏิบัติการหลายแห่งงดให้บริการชันสูตรโรคด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิค ดังนั้นจึงเป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น การประเมินผลอาจไม่ใช่ตัวแทนการลักษณะการเกิดโรค จากข้อมูลที่มี พอสรุปได้ว่าพบมีการรายงานจากจังหวัดในภาคเหนือตอนบน (รายงานโดย ศวพ.ลำปาง) และบางจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สัตว์ที่พบเป็นโรค คือ กลุ่มโค โดยช่วง 2 ปีแรก พบมากในโคเนื้อ ส่วนในปี 2549 พบมากในโคนม ช่วงที่มีการพบโรคมักเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว

            โรค Brucellosis เป็นโรคที่กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้มีการกำจัดโดยได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้น เพื่อให้สัตว์ปลอดจากโรคนี้ โดยมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มปลอดโรค ส่งผลให้มีการตรวจพบโรคในโคนม ลดน้อยลงอย่างมาก ปัจจุบันมีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ส่งผลให้มีการขยายการเลี้ยงแพะนมในหลายพื้นที่ ทางกรมฯ จึงได้มีนโยบายให้มีการตรวจโรคนี้ในแพะทั่วประเทศเนื่องจากมีการพบสัตว์ป่วยที่สูงขึ้นและมีรายงานพบโรคนี้ในคน จึงเป็นเหตุให้มีรายงานการพบโรคสูงในช่วง 2 ปีหลัง โดยสัตว์ที่เป็นปัญหามากสุด คือ แพะ รองลงมาคือ โคเนื้อ โรคนี้มีรายงานตรวจพบได้ในสัตว์หลายชนิด สำหรับความสัมพันธ์ในด้านฤดูกาลและสภาพพื้นที่นั้น พบว่ามีการรายงานพบได้ตลอดปีขึ้นกับว่ามีการส่งตรวจมากช่วงไหน ก็จะมีรายงานการตรวจพบสูงช่วงนั้น ในส่วนของพื้นที่นั้นมีการพบกระจายทั่วไป จะมีความหนาแน่นในบริเวณที่มีการเลี้ยงสัตว์สูง โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีการเลี้ยงแพะเป็นปริมาณมาก รวมถึงภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง โรคนี้จึงมีความสำคัญที่ควรให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและมีนโยบายกำกับดูแลที่ชัดเจน เพื่อผลในการกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

  โรคสเตรปโตคอกโคซิส เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่พบมีผลต่อสุขภาพสัตว์ มีบางชนิดที่มีผลต่อสุขภาพของคน จัดเป็นโรคสำคัญในด้านความปลอดภัยในอาหารโดยพบมีการปนเปื้อนไปกับเนื้อที่ใช้บริโภค มีรายงานการตรวจพบได้ในสัตว์หลายชนิด สุกรเป็นสัตว์ที่มีการรายงานตรวจพบมากที่สุดและสามารถพบได้ตลอดทั้งปี ลักษณะพื้นที่ที่มีรายงานพบมากในภาคใต้ตอนล่างโดยมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอทุกปี ถัดมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีรายงานหลายพื้นที่และมีการรายงานในบางปี เชื้อนี้สามารถพบได้ทั่วไปจึงควรเน้นในด้านการจัดการที่ดี ถูกสุขอนามัย มีการพักเล้า การใช้ยาฆ่าเชื้อ มีการทำความสะอาดโรงเรือน สิ่งสำคัญคือ สัตว์มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง จะช่วยให้ปลอดจากโรคนี้ได้

           

  โรค Melioidosis เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดโรคได้ในสัตว์หลายชนิด จากรายงานพบในแพะมากที่สุด มีการรายงานในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกโดยมีการรายงานเกือบทุกปีในช่วง 4 ปีที่รวบรวมข้อมูล และมีการรายงานบ้างในภาคอื่นๆ โดยพบเพียงบางพื้นที่เท่านั้น สำหรับช่วงที่ตรวจพบเชื้อในสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่าสามารถพบได้ตลอด อาจพบได้บ่อยในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม โรคนี้มีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะมีรายงานพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการควบคุมโรคทำได้ค่อนข้างลำบากเนื่องมีการปนเปื้อนในดิน ตลอดจนตรวจพบได้ในสัตว์หลายชนิด ส่งผลให้การควบคุมโรคไม่ได้ผลเท่าที่ควร

โรคทริพพาโนโซโมซิส เป็นโรคพยาธิในกระแสโลหิตที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว มีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะสำคัญของโรค เชื้อนี้ก่อโรคสำคัญในม้า มีรายงานสามารถตรวจพบในสัตว์หลายชนิด จากข้อมูลสัตว์ที่พบปัญหามากสุด คือ โคเนื้อ - นม มีการรายงานตรวจพบเกือบตลอดปี ช่วงที่พบบ่อยคือช่วงหน้าฝน ภาคเหนือตอนบนมีการรายงานในหลายพื้นที่และพบเกือบทุกปี รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีการรายงานพบในช่วง 2 ปีหลังและมีแนวโน้มการตรวจพบที่สูงขึ้น

จากรายงานมีการตรวจพบสารพิษตกค้างโดยเฉพาะกลุ่มคาร์บาเมต โดยเป็นตัวอย่างจากอาหารในกระเพาะย่อยอาหารหรือ เนื้อเยื่อ (อวัยวะภายใน) ของสัตว์ป่วย ซึ่งในปัจจุบันมีการตรวจพบเป็นจำนวนรายที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2549 และสามารถตรวจพบได้จากตัวอย่างของสัตว์หลายชนิด ที่พบมากคือ โคเนื้อ และแพะ เป็นการบ่งชี้ถึงการใช้สารเคมีที่มีการใช้ที่มากขึ้น ส่งผลให้มีการตกค้างในสิ่งแวดล้อม อันเป็นผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์ มีการตรวจพบได้ตลอดปีโดยพบมากในช่วงระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม และเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน พื้นที่ที่มีการรายงานมากคือภาคใต้โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและครอบคลุมหลายจังหวัด ถัดมาคือ ภาคเหนือ ในบางจังหวัดแต่มีรายงานทุกปี ส่วนภาคตะวันตกพบในช่วง 2 ปีแรกและในภาคกลางมีรายงานบางจังหวัดโดยพบเกือบทุกปี ดังนั้นจึงควรมีการเฝ้าระวังในการใช้สารเคมีในพื้นที่ อันอาจเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงสัตว์ได้ในระยะยาว

โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นพยาธิภายในที่สำคัญที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์ จากข้อมูลพบมีรายงานที่สูงขึ้นในปี 2549 โดยตรวจพบในโคเนื้อเป็นส่วนใหญ่ ช่วงที่พบมากคือ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน และ เดือนมิถุนายน - กันยายน โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยมีแนวโน้มการตรวจพบที่มากขึ้น เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการขยายพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้น ส่วนในภาคใต้เป็นพื้นที่เดิม ในการควบคุมโรคมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงแหล่งน้ำ เนื่องจากมีสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคอาศัยอยู่ จึงค่อนข้างที่จะเกี่ยวข้องกับฤดูกาลPage 21 of 21 All Pages

<< Start < Prev 21 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 21 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 21