เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 20 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 20

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 20

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางด้านพื้นที่และช่วงเวลาของการเกิดโรคนั้น เนื่องจากลักษณะข้อมูลเป็นไปในลักษณะเชิงรับ มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลโดยตรงต่อการสรุปผล โดยเฉพาะขึ้นกับว่ามีการส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือไม่ มีหลายกรณีที่มีการพบโรคในพื้นที่แต่ไม่มีการรายงานทางห้องปฏิบัติการ กล่าวคือ ไม่มีการนำส่งเพื่อตรวจยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ บางกรณีมีการนำส่งตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถสรุปผลได้ เห็นควรให้มีการรณรงค์ให้มีการใช้ห้องปฏิบัติการให้เป็นเกิดประโยชน์ โดยควรมีการแนะนำให้มีการนำส่งตัวอย่างทุกครั้ง เมื่อพบหรือเกิดปัญหาในสัตว์ภายในพื้นที่ อันจะเป็นการสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการสรุปผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง (ช่วยสะท้อนภาพที่แท้จริงของปัญหาในพื้นที่) และเป็นการเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ว่ามีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินการควบคุม รักษาและป้องกันโรคในสัตว์ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ตลอดจนต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิธีการนำส่งตัวอย่างที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยตรงต่อการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการต่อไป ในที่นี้จะขอนำเสนอข้อมูลเป็นรายโรค โดยคัดเลือก 10 โรคเด่นที่สำคัญ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น อันจะเป็นประโยชน์ในการประเมิน สรุปผล ตลอดจนประมาณการแนวโน้มการเกิดโรคนั้นๆ มีรายละเอียดดังแสดงในรูปแบบแผนภูมิสารสนเทศและกราฟแท่งของแต่ละโรค ดังนี้

โรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญมากเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพสัตว์ มีอัตราป่วย - ตาย สูง การแพร่กระจายของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง มีรายงานพบในสัตว์หลายประเภท นอกจากนั้นยังมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ได้มีการกำหนดนโยบายการเฝ้าระวังในหลายๆรูปแบบ ตลอดจนนำมาตรการต่างๆ มาใช้อย่างเข้มงวด ส่งผลทำให้สามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อตรวจพบโรคก็สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบการรายงานจะพบแต่ละปีมักมีการระบาดเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม และ เดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน โดยในช่วงปี 2547 มีการเกิดในอัตราที่สูง ส่วนปีถัดมาลดลงอย่างเห็นได้ชัด อันเป็นผลจากมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ ส่วนชนิดสัตว์ที่พบเป็นปัญหามากสุด คือ กลุ่มไก่ โดยเฉพาะในไก่พื้นเมือง รองลงมาคือ กลุ่มเป็ด จากรายงานในช่วงปี 2547 พบมีการแพร่กระจายครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก - ตก และภาคใต้ตอนล่าง ส่วนปีถัดมาก็พบในพื้นที่เดิมหลายจังหวัดแต่มีขนาดที่ลดลง ควรกำหนดให้มีการวางโปรแกรมที่เข้มงวดในการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนต้องมีการดูแลเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มีการรายงานการตรวจพบมากและพบซ้ำซาก เพื่อผลในการควบคุมโรคอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

Page 20 of 21 All Pages

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 20 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 20