เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 11 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 11

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 11

หากพิจารณาจากจำนวนการตรวจพบโรคในสัตว์ชนิดต่างๆ ตามสภาพพื้นที่ พบมีการรายงานมากที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ทั้งนี้เนื่องจากประชากรสัตว์ ( สัตว์ปีก / สุกร ) อยู่กันอย่างหนาแน่นในส่วนภูมิภาคนี้ ถัดมาพบมากที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเป็นแหล่งที่มีประชากรสัตว์ (สัตว์ใหญ่) อยู่มาก จึงเป็นเหตุให้มีการรายงานการตรวจพบโรคที่สัมพันธ์กับความหนาแน่นของประชากรสัตว์ สำหรับจังหวัดที่มีความสะดวกในการจัดส่งตัวอย่าง เช่น อยู่ใกล้ที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ มีโครงการทั้งจากด้านนโยบาย มีการเกิดโรคซ้ำซากหรือเกิดจากสภาพปัญหาภายในพื้นที่ ก็มีผลทำให้มีการส่งตัวอย่างที่มาก ส่งผลให้มีการรายงานการพบโรคที่สูงขึ้นในจังหวัดนั้นๆเช่นกัน สามารถสรุปจำนวนรายงานโดยแบ่งตามเขตปศุสัตว์ทั้ง 9 เขต โดยมีรายละเอียดตามจังหวัด และปีที่มีการรายงาน ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงจำนวนรายงานการพบโรคระหว่างปี 2546 - 2547 ตามรายชื่อจังหวัดโดยแบ่งตามเขตปศุสัตว์

เขตปศุสัตว์ที่ 1 จำนวนรายงาน (ครั้ง)
จังหวัด ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม
สุพรรณบุรี 7 308 67 26 408
ลพบุรี 7 89 73 33 202
อ่างทอง 3 138 11 11 163
สระบุรี 12 86 23 11 132
กรุงเทพมหานคร 10 47 29 35 121
พระนครศรีอยุธยา 8 66 8 8 90
นนทบุรี 2 42 27 5 76
ปทุมธานี 9 54 10 3 76
ชัยนาท 1 16 28 23 68
สิงห์บุรี 5 22 25 13 65
ยอดรวม 64 868 301 168 1,401

Page 11 of 21 All Pages

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 11 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 11