เมนูย่อย

หน้าแรก สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 2 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 2

สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 2

จากรายงานการพบโรครวมทั้งสิ้น 7,449 ครั้ง จำแนกเป็นรายปีพบมีการรายงานเป็นจำนวน 839 2,210 2,167 และ 2,233 ครั้ง ในปี 2546 2547 2548 และ 2549 ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า กลุ่มสัตว์คือ โค และ แพะ มีการรายงานโรคมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลมาจากการดำเนินการจัดทำฟาร์มปลอดโรค โครงการรณรงค์ให้มีการตรวจโรคในแพะทั่วประเทศตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ถัดมาคือ กลุ่มสัตว์ปีก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก มีรายละเอียดการรายงานตามชนิดสัตว์โดยแบ่งตามกลุ่มและชนิดสัตว์ (เรียงจากมากไปน้อยของยอดรวม) ดังที่แสดงในตารางที่ 1 ตารางที่ 1แสดงจำนวนรายงานการพบโรคระหว่างปี 2546 - 2549 ตามชนิดสัตว์และปี

กลุ่มสัตว์ใหญ่ จำนวนรายงาน(ครั้ง)
ชนิดสัตว์ ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ยอดรวม

โคเนื้อ

188 137 329 699 1,353

แพะ

60 71 634 532 1,297

โคนม

141 117 210 106 574

กระบือ

19 12 28 55 114

แกะ

1 1 43 43 88

ม้า

2 1 3 1 7

ลา

0 0 1 0 1

ยอดรวม

411 339 1,248 1,436 3,434

Page 2 of 21 All Pages

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home สถิติ-รายงาน ชันสูตรโรค 2 สถิติการชันสูตรโรคสัตว์ 2546-2549 - 2