เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


1. กลุ่มพยาธิวิทยา (Pathology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิดพยาธิสภาพของโรคในปศุสัตว์ สัตว์น้ำและสัตว์ป่า และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านพยาธิวิทยาให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านพยาธิวิทยา และดำเนินการวินิจฉัยชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา
 • ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุล ทางพยาธิวิทยา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


2. กลุ่มไวรัสวิทยา (Virology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับเชื้อไวรัส และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคด้านไวรัสในปศุสัตว์ สัตว์น้ำและสัตว์ป่าเพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบ และวัคซีนต้นแบบ
 • ศึกษา วิจัยด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุลของเชื้อไวรัส
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ไวรัส
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัส
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


3. กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา (Bacteriology and Mycology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียและเชื้อรา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านแบคทีเรียและเชื้อราในปศุสัตว์ สัตว์น้ำและสัตว์ป่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ดำเนินการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคทางแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร สารทดสอบ และวัคซีนต้นแบบ
 • ศึกษา วิจัยทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาและชีวโมเลกุลของแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพเพื่อการรักษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อรา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางแบคทีเรียและเชื้อรา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


4. กลุ่มปรสิตวิทยา (Parasitology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับปรสิตภายในและภายนอก และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านปรสิตในปศุสัตว์ สัตว์น้ำและสัตว์ป่า เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านปรสิตวิทยา
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางปรสิตวิทยา
 • ศึกษา วิจัยโรคสัตว์ที่เกิดจากปรสิตด้านชีวโมเลกุลและภูมิคุ้มกัน
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวโมเลกุลของสายพันธุ์ปรสิตในสัตว์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการชันสูตรโรคสัตว์ทางปรสิต
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


5. กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วินิจฉัยและชันสูตรโรคแอบแฝงที่สำคัญ (Essential latent diseases) เฉพาะโรค Brucellosis, Tuberculosis และ leptospirosis อย่างครบวงจร
 • ผลิตชีวสารและชุดทดสอบสำหรับใช้ในการทดสอบและป้องกันโรคให้ได้ตามมาตรฐานสากล
 • กำหนดมาตรฐานการชันสูตรและการดำเนินการในระบบประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตร Essential latent diseases
 • ดำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร Essential latent diseases (เฉพาะโรค) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ จุลินทรีย์ของ Essential latent diseases (เฉพาะโรค)
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการชันสูตรและตรวจวินิจฉัย รวมถึงการควบคุมคุณภาพชีวสารที่ผลิตเพื่อการชันสูตรและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง
 • บูรณาการร่วมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและสำรวจโรคอุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


6. กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี (Toxicology and Biochemistry Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับชีวเคมีและพิษวิทยา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านชีวเคมีและพิษวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงจากการตกค้างของสารพิษในสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระดับโมเลกุล
 • การประเมินความเสี่ยงจากสารพิษและสารตกค้างที่มีผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านพิษวิทยาและชีวเคมี
 • ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี ให้กับเกษตรกร นักวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


7. ศูนย์เลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis Center)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสและพิสูจน์สายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปราในสัตว์ทุกชนิด
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบ
 • ศึกษา วิจัยระบาดวิทยา หาความสัมพันธ์ของโรคระหว่างสัตว์และคน เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคเลปโตสไปโรสิส
 • เป็นศูนย์กลางการเตรียมและสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปรา
 • อนุรักษ์ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคเลปโตสไปโรสิส


8. กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Epidemiology Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางด้านโรคสัตว์ในปศุสัตว์ สัตว์น้ำ และสัตว์ป่า ด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โดยการติดตาม และประสานกับกลุ่มต่างๆ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุ ปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้สัตว์เกิดโรค การแพร่โรค และความรุนแรงของโรคทั้งโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัติ และ/หรือโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อของสัตว์อื่นๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่การปศุสัตว์ของประเทศ เพื่อหาวิธีควบคุม ป้องกัน กำจัด และบำบัดโรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • รวบรวมและประมวลผลจากการตรวจวินิจฉัยและการชันสูตรโรคสัตว์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวางแผน และพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์
 • จัดระบบการจัดการตัวอย่างสำหรับงานวิจัย วิเคราะห์ และการวินิจฉัยชันสูตรโรคสัตว์ และรายงานผลต่อผู้รับบริการอย่างครบวงจร
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และเกษตรกร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


9. กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ (Laboratory Quality Development Section)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านการชันสูตรโรคสัตว์
 • ดำเนินการให้มีการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการให้ได้รับรองตามมาตรฐานสากล
 • ควบคุม กำกับและดูแลให้มีการทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ เพื่อติดตามและรักษาระบบคุณภาพให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุม กำกับและดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และพร้อมใช้งาน
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และความปลอดภัยทางชีวภาพและชีวนิรภัยในห้องปฏิบัติการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


10. กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ (Animal Health Management Section)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลด้านการวินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
 • ประสานการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัย วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์
 • จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ และผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประสานงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


11. กลุ่มสัตว์ทดลอง (Experimental Animal Section)
 • ศึกษา วิจัย ค้นคว้า และควบคุมคุณภาพของสัตว์ทดลองให้ตรงตามมาตรฐานสากล
 • จัดหาสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการวิจัย วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่ใช้ในการศึกษา วิจัย วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลและการปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


12. กลุ่มส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว์ (Animal Health Research and Innovation Promotion Section)
 • จัดทำแผนการวิจัย/วิชาการด้านสุขภาพสัตว์
 • พัฒนานักวิจัย งานวิจัยของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพสัตว์และการนำไปใช้ประโยชน์
 • สนับสนุนเครื่องมือกลางเพื่องานวิจัยแก่นักวิชาการ
 • ส่งเสริม อนุรักษ์ รวบรวม ศึกษา และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์และปรสิตในสัตว์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำเสนอแนะด้านการวิจัยและวิชาการแก่นักวิชาการและผู้บริหารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


13. ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Section)
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การบริหารงานบุคคล การติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณ งานพัฒนาระบบราชการ ตัวชี้วัด และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


14. ฝ่ายความปลอดภัยและความมั่นคงทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Biosafety & Security Section)
 • บริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยและมั่นคงทางห้องปฏิบัติการของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและเครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตร-วิจัยโรคสัตว์
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล โทรศัพท์ ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ ห้องเย็น ห้องปลอดเชื้อ ห้อง BLS3 ตู้นิรภัย ฯลฯ
 • ตรวจสอบ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง


15. ศูนย์ประสานงานเครือข่ายห้องปฏิบัติการและงานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ (Laboratory Network Cooperation and Veterinary Epidemiology center)
 • จัดฝึกอบรมด้านระบาดวิทยาภาคสนามให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ
 • วิจัยและพัฒนาข้อมูลด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ระหว่างประเทศ


16. ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ศออ. (Regional Reference Laboratory for Foot and Mouth Disease in Southeast Asia : RRL)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านการชันสูตร และพิสูจน์เชื้อที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทุกชนิดหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคปากและเท้าเปื่อยทั้งในและต่างประเทศ
 • ศึกษา วิจัยทางระบาดวิทยา ไวรัสชนิดย่อย แอนติเจน และแอนติบอดี และการกลายพันธุ์ระดับชีวโมเลกุล และการคัดเลือกสายพันธุ์ไวรัสสำหรับผลิตวัคซีน
 • เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตร การเตรียมและสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์เชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยในระดับภูมิภาค
 • ดำเนินการด้านระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบ
 • ดำเนินการด้านบริการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคปากและเท้าเปื่อย
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานเครือข่ายข้อมูลด้านโรคปากและเท้าเปื่อยกับองค์กรภายใน และต่างประเทศ
 • เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับภูมิภาคและ ASEAN
 • ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


17. ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ : ศทวช. (Veterinary Biologics Assay and Research Center : VBAC)
 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และเทคโนโลยีด้านทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ดำเนินการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศโดยสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) และที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อขอขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนั้นยังให้บริการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์แก่บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบวัคซีนสัตว์อาเซียน (ASEAN Animal Vaccine Testing Laboratory)
 • จัดเก็บรวบรวมเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ และอาคารคอกสัตว์ทดลอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทดสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home ข้อมูลองค์กร โครงสร้างองค์กร