เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ คำแนะสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีก

คำแนะสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีก

ผู้บริโภค

ผู้บริโภคที่เป็นประชาชนทั่วไปๆ ที่ไม่ได้สัมผัสสัตว์ปีกโดยตรง มีความเสี่ยงน้อยต่อการติดโรค ควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เลือกบริโภคสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่มีเครื่องหมายรับรองของกรมปศุสัตว์ หรือจากแหล่งที่ได้มาตรฐาน
2. รับประทานเนื้อที่ปรุงสุกเท่านั้น เนื่องจากเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมา ไม่ว่าจะเป็นไวรัส แบคทีเรีย หรือพยาธิ จะถูกทำลายไปด้วยความร้อน
3. เนื้อไก่และสัตว์ปีกที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดในขณะนี้ ถือว่ามีความปลอดภัยสามารถบริโภคได้ตามปกติ แต่ต้องรับประทานเนื้อไก่สุกเท่านั้น งดการรับประทานเนื้อไก่กึ่งสุกกึ่งดิบ
4. เลือกไข่ฟองที่สดใหม่และไม่มีมูลไก่ติดเปื้อนที่เปลือกไข่ ก่อนปรุงควรนำมาล้างให้สะอาด และปรุงให้สุกก่อนรับประทาน
5. ติดตามข่าวสารทางราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ อยู่เป็นประจำ

ผู้ชำแหละสัตว์ปีก


ผู้ชำแหละสัตว์ปีกซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอาจติดโรคจากสัตว์ปีก ควรปฏิบัติดังนี้
1. เลือกซื้อเฉพาะสัตว์ปีกมีชีวิตที่มีอาการปกติ เช่น ขนเรียบ ไม่หงอย หน้า เหนียง หงอน ไม่บวม ไม่มีน้ำมูก ตาบวม ขี้ไหล เป็นต้น
2. ไม่ขังสัตว์ปีกจำพวกไก่ เป็ด ห่าน ฯลฯ ไว้ด้วยกันในระหว่างรอฆ่าและชำแหละ เนื่องจากเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เชื้อโรคติดต่อไปยังสัตว์ชนิดอื่นๆ
3. ดูแลระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู๊ท และต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจับต้องสัตว์ป่วยหรือซากสัตว์ที่ตาย
4. เมื่อชำแหละเสร็จแล้วก็ขอต้องรีบอาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด และต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งหลังปฏิบัติงานเสร็จ เสื้อผ้าชุดเดิมควรนำไปแยกซักและผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้ง
5. รักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคได้ดี โดยการรับประทานอาหารให้ครบถ้วน รวมทั้งผักและผลไม้ งดบุหรี่และสุรา นอนหลักพักผ่อนให้เพียงพอควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นพอในช่วงอากาศเย็น
6. หากมีอาการไม่สบายเช่น มีไข้ ปวดศีรษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เป็นต้น ต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งแพทย์ด้วยว่ามีอาชีพชำแหละไก่
7. ติดตามข่าวสารทางราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ อยู่เป็นประจำ

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่น และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์ม


เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์มที่มีการระบาด เป็นกลุ่มประชาชนที่เสี่ยงต่อการติดโรคจากสัตว์ป่วย ควรปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. ป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นๆ รวมทั้งนกเข้ามาในเล้าหรือโรงเรือน เพราะว่าอาจนำเชื้อโรคเข้ามา โดยเลี้ยงในเล้าหรือโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
2. รักษาความสะอาดในโรงเรือนให้ดีอยู่เสมอ
3. หากมีไก่ป่วย หรือสัตว์ปีกป่วยหรือตายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ / อาสาปศุสัตว์ / อาสาสาธารณสุข / ผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน ฯลฯ ในพื้นที่ทันที ต้องไม่นำไก่หรือสัตว์ปีกป่วยหรือตายออกมาจำหน่าย ห้ามทิ้งซากลงในแหล่งน้ำ และต้องกำจัดทิ้งตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดเพื่อ ป้องกันการแพร่เชื้อมาสู่สัตว์หรือคน
4. ผู้เลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสัตว์ในฟาร์มที่มีการ ระบาดของโรคไม่ว่าจากสาเหตุใดควรดูแลระมัดระวังตนเองอย่างถูกต้อง โดยใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น พลาสติกหรือผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปากจมูก ถุงมือ แว่นตา รองเท้าบู้ท และต้องหมั่นล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจับต้องสัตว์ป่วยหรือซากสัตว์ที่ตาย
5. รีบอาบน้ำชำระร่างกายด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดและต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้ง หลังปฏิบัติงานเสร็จเสื้อผ้าชุดเดิมควรนำไปแยกซักและผึ่งกลางแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้อีกครั้ง
6. ควรรักษาร่างกายให้แข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคได้ดี โดยการรับประทานอาหารให้ครบถ้วน รวมทั้งผักปละผลไม้ งดบุหรี่และสุรา นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ควรสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นพอในช่วงอากาศเย็น
7. หากมีอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดศรีษะ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ เป็นต้น ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที และแจ้งแพทย์ด้วยว่าทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
8. ติดตามข่าวสารทางราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ อยู่เป็นประจำ


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ เตือนภัยโรคสัตว์ คำแนะสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีก