เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน ปี 2554

รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน ปี 2554สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบรางวัล 96 หน่วยงานบริการเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00-19.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ ผลการพิจารณารางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2554 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน สำหรับกระบวนงานงานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ โดยสัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รับมองรางวัลครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันสุขภาพสัตว์ฯ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี)และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้(นครศรีธรรมราช)เข้าร่วมงานแสดงความยินดี

ก.พ.ร.จัดให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม แก่ส่วนราชการที่พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เป็นประจำทุกปี ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการมาอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานและโล่รางวัลในการประชุมมอบนโยบายสำคัญหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างที่ 18 - 20 มกราคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ


นอกจากรางวัลดังกล่าวนี้แล้ว ช่วงปี พ.ศ.2552-2553 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดยังได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอีก 4 รางวัล ดังนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์ และ ปี พ.ศ.2553 กระบวนงานรางวัลดีเด่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่นการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นอกจากนี้ ก.พ.ร. ยังได้สนับสนุนส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน นำผลงานการพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ประจักษ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเสนอขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ โดยที่ในปีนี้สถาบันสุขภาพสัตว์ฯ จะได้เสนอขอรับรางวัลนี้ต่อไปหนังสือแสดความยินดีจากอธิบดีกรมปศุสัตว์


ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลคุณภาพด้านบริการ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน ปี 2554