เมนูย่อย

หน้าแรก พัสดุ-งบประมาณ แผนปฏิบัติงาน ชันสูตรโรคสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

ชันสูตรโรคสัตว์ ปีงบประมาณ 2555

แผนงานปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ ดำเนินการชันสูตรโรคสัตว์ในห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา แบคทีเรียวิทยาและเชื้อรา ปาราสิตวิทยา  อิมมูน-ซีรัมวิทยา  พิษวิทยา-ชีวเคมี  ฯลฯ ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  ม้า  สุกร  สัตว์ปีก สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และอื่นๆ ในปีงบประมาณ 2554  มีเป้าหมายดำเนินการ 350,000 ตัวอย่าง ดังนี้

ชนิดสัตว์

หน่วยวัด

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

รวมทั้งหมด

ภาคตะวันออก
จ.ชลบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จ.สุรินทร์

ตะวันออกเฉียงเหนือ          ตอนบน จ.ขอนแก่น

ภาคเหนือตอนบน
จ.ลำปาง

ภาคเหนือตอนล่าง
จ.พิษณุโลก

ภาคตะวันตก
จ.ราชบุรี

ภาคใต้
จ.นครศรีธรรมราช

ส.ส.อ.2

ส.ส.อ.3

ส.ส.อ.4

ส.ส.อ.5

ส.ส.อ.6

ส.ส.อ.7

ส.ส.อ.8

ชันสูตรโรคสัตว์

ตัวอย่าง

78,855

14,150

37,347

34,918

35,725

35,714

34,056

37,495

41,740

350,000

สัตว์มีชีวิต

ตัวอย่าง

380

-

100

20

20

10

20

30

20

600

ซาก

ตัวอย่าง

56

-

70

70

40

60

70

70

64

500

ซีรัม

ตัวอย่าง

73,464

14,000

33,000

33,000

33,000

33,000

33,000

35,000

38,000

325,464

อวัยวะ

ตัวอย่าง

259

150

77

48

45

19

26

40

16

680

เลือด

ตัวอย่าง

1,828

-

3,000

500

1,100

1,000

500

1,110

1,800

10,838

อุจจาระ

ตัวอย่าง

2,068

-

1,000

1,200

1,500

1,500

400

1,200

1,800

10,668

อื่น ๆ

ตัวอย่าง

800

-

100

80

20

125

40

45

40

1,250


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัสดุ-งบประมาณ แผนปฏิบัติงาน ชันสูตรโรคสัตว์ ปีงบประมาณ 2555