เมนูย่อย

หน้าแรก ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ของประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นศูนย์อ้างอิงด้านสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


พันธกิจ (Mission)

  • (1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
  • (2) ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของชีววัตถุสำหรับสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
  • (3) วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ รวมทั้งผลิตชีวสารต้นแบบ เพื่อใช้ในการทดสอบและป้องกันโรค
  • (4) ดำเนินการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์และห้องปฏิบัติการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการชันสูตรโรคสัตว์และการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • (5) อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์ และปรสิตในสัตว์
  • (6) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์และด้านชีววัตถุสำหรับสัตว์
  • (7) ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ และด้านการตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
  • (8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

พันธกิจ คัดลอกจากอำนาจหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 131 ตอนที่ 88 ก หน้า 45-46 วันที่ 30 ธันวาคม 2557

 


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home ข้อมูลองค์กร วิสัยทัศน์-พันธกิจ