เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า

ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าในห้องปฏิบัติการ กลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มี 2 วิธี คือ
1. การตรวจด้วย Fluorescent antibody technique (FAT)
เป็นวิธีการตรวจโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้ antibody ต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง Fluororescein isothiocyanate (FITC) จับกับ antigen ของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า จากสมองของสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เกิดปฏิกิริยา antigen-antibody complex เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรสน์จะพบว่าบริเวณที่มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าอยู่จะเป็นจุดเรืองแสงสีเขียว
2. Mouse Inoculation Test (MIT)
เป็นการตรวจโดยการฉีดเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเข้าหนูขาว ถ้าสมองสัตว์ที่ส่งตรวจมีเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า หนูขาวจะเริ่มแสดงอาการป่วยประมาณวันที่ 5 หลังจากฉีด และตายภายใน 10-14 วัน เก็บตัวอย่างสมองตัวหนูขาว ที่ตายมาตรวจด้วยวิธี FAT เพื่อยืนยันผล ถ้าหนูขาวไม่ตายควรเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 21-28 วัน


การเก็บและส่งซากสัตว์เพื่อตรวจวินิฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
การเก็บและส่งซากสัตว์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้องที่สุด นับว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกต่อการตรวจวินิจฉัยโรค หากส่งซากหรือส่วนหัวของสัตว์ด้วยงิธีที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ผลการตรวจวินิจฉัยผิดพลาดได้ วิธีที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้
การเก็บตัวอย่าง
1. ถ้าเป็นสัตว์เล็ก เช่น แมว กระต่าย กระรอก กระแต หนู ฯ ส่งได้ทั้งตัว
2. ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ เช่น สุนัข สุกร โค กระบือ แพะ แกะ ม้า ฯ ให้ตัดเฉพาะส่วนหัวชิดท้ายทอย (ระหว่างกระโหลกศีรษะและกระดูกคอ) โดย
2.1 ผู้ตัดต้องไม่มีบาดแผลที่มือ
2.2 ใช้มีดคมๆ หรือใบมีดโกนใหม่ๆ
2.3 สวมถุงมือยางที่ป้องกันน้ำได้ ถ้าไม่มีถุงมือยางอาจใช้ถุงพลาสติกใส่สองชั้น ถ้าถุงมือขาดหรือถุงพบาสติกขาดระหว่างตัดหัว ให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและ สบู่หลายๆ ครั้ง
2.4 มีดหรืออุปกรณ์ที่ต้องการเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป ให้ทำลายเชื้อโดยต้มในน้ำเดือด นาน 10 นาที
2.5 ซากสัตว์ ถุงมือ หรือถุงพลาสติกให้ทำลาย โดยวิธรเผา หรือฝังลึกอย่างน้อย 50 เซนติเมตร


วิธีการส่งตัวอย่าง
1. นำตัวสัตว์ หรือหัวสัตว์ใส่ถุงพลาสติกหนาหลายๆ ชั้น รวบปากถุงปิดพับแล้วรัดยางให้แน่น
2. ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนาๆ และใส่ถุงพลาสติกรวบปากถุงปิดพับแล้วรัดยางให้แน่น
3. ใส่ถัง กล่องพลาสติก กล่องโฟม กระติกน้ำแข็ง หรือภาชนะโลหะ ใส่น้ำแข็งรองก้นประมาณ.1/4 ของภาชนะ นำห่อตัวสัตว์ หรือหัวสัตว์ใส่ลงไป เทน้ำแข็งกลบทับให้เต็มพอที่จะปิดฝาภาชนะได้อย่างมิดชิดและแน่น
4. ห้ามแช่ในฟอร์มาลิน เพราะถ้าน้ำยาเข้าสมองจะทำให้เนื้อสมองแข็ง ไม่สามารถนำมาตรวจได้
5. รีบนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคที่ใกล้ที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง
6. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์ม <คลิ้ก> เพื่อประกอบการตรวจวินิจฉัย


สถานที่ส่งตัวอย่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
- คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ภาคกลาง-ภาคตะวันตก
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
- สถาบันวิจัยไวรัส กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
- โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
- โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
ภาคตะวันออก
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 จังหวัดชลบุรี
- โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
ภาคเหนือ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 จังหวัดเชียงใหม่
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 จังหวัดพิษณุโลก
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 จังหวัดขอนแก่น
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 จังหวัดนครราชสีมา
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ภาคใต้
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 จังหวัดสงขลา
- โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อ 513 ในวัน-เวลาราชการ


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า