เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส

ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส

ศูนย์เลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis Center)


- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสและพิสูจน์สายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปราในสัตว์ทุกชนิด
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบ
- ศึกษา วิจัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ หาความสัมพันธ์ของโรคระหว่างสัตว์และคนเพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงโรคเลปโตสไปโรสิส
- เป็นศูนย์กลางการเตรียมและสนับสนุนชีวสาร และเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์ของเชื้อเลปโตสไปรา
- อนุรักษ์ ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทางชีวโมเลกุลของสายพันธุ์เชื้อเลปโตสไปรา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวินิจฉัยและชันสูตรโรคเลปโตสไปโรสิส

การตรวจทางซีรั่มวิทยา
   - ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเลปโตสไปรา โดยวิธี MAT (Microscopic Agglutination Test)
การตรวจทางแบคทีเรียวิทยา
   - ตรวจหาเชื้อเลปโตสไปราจากสิ่งส่งตรวจ (Direct examination by dark-field microscope)
   - การเพาะเลี้ยงเชื้อเลปโตสไปรา
   - ตรวจยืนยันเชื้อเลปโตสไปรา โดยวิธีอิมมูโนฟลูออเรสเซนต์ (Direct immunofluorescence assay)
การตรวจหา nucleic acid โดยวิธี PCR (Polymerase Chain Reaction)
การพิสูจน์จำแนกเชื้อเลปโตสไปรา (Leptospira spp.) โดยวิธี CAAT (Cross-absorption agglutination test)
การผลิตชีวสารสำหรับชันสูตรโรค
   - แอนติเจนเลปโตสไปราอ้างอิง (Live and killed reference leptospira antigen)
   - แอนติซีรั่มเลปโตสไปราอ้างอิง (Reference hyperimmune antiserum leptospira spp.)

โทรศัพท์ 08-9114-0844, 0-2579-7592, 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อ 112

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการเลปโตสไปโรสิส