เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ:Thai-NIAH eJournal คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ
วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ : Thai-NIAH eJournal

ลำดับที่
บรรณาธิการ
หน่วยงาน
ฉบับ
คำสั่ง
1
สัตวแพทย์หญิงจิรา คงครองกลุ่มพยาธิวิทยา ฉบับปฐมฤกษ์
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) ถึง
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2551)
2
สัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยพรส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2552) ถึง
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2553)
3
สัตวแพทย์หญิงสุรีย์ ธรรมศาสตร์กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2553) ถึง
ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2554)
4
สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิชกลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2554) ถึง
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2557)
5
สัตวแพทย์หญิงมนทกานติ์ วงศ์ภากรกลุ่มปรสิตวิทยา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2557) ถึง
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (มกราคม - เมษายน 2559)


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ:Thai-NIAH eJournal คำสั่งแต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ