เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา-ชีวเคมี

ห้องปฏิบัติการชีวเคมี-พิษวิทยา

กลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา (Biochemistry and Toxicology Section)


- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับชีวเคมีและพิษวิทยา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ด้านชีวเคมีและ พิษวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านชีวเคมีและพิษวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคในระดับโมเลกุล
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อผลิตชุดทดสอบต้นแบบทางชีวเคมีและพิษวิทยา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคทางชีวเคมีและพิษวิทยา


หมายเหตุ
- แช่แข็ง หมายถึง สามารถเก็บได้ทั้งแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) หรือ แช่ในช่องแช่แข็ง (freezer)
- แช่เย็น หมายถึง เก็บได้เฉพาะแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) ห้าม แช่ในช่องแช่แข็ง
- ห้องปฏิบัติการกลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา (Biochemistry & Toxicology section) โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อภายใน 300 ถึง 310


| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา-ชีวเคมี