เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา

ห้องปฏิบัติการอิมมูน-ซีรัมวิทยา

กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา (Immunolgy and Serology Section)


- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของสัตว์ต่อเชื้อโรคและ พัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ด้าน อิมมูนและซีรัมวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบและวัคซีนต้นแบบทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
- ศึกกษา วิจัยระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคทางอิมมูนและซีรัมวิทยา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางอิมมูนและซีรัมวิทยา

 


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา