เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549) ฉบับปฐมฤกษ์

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549) ฉบับปฐมฤกษ์

บ ร ร ณ า ธิ ก า ร แ ถ ล ง


ปัจจุบันอยู่ในยุคเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน ทั้ง
ภาคประชาชน และราชการ มีบทบาทเป็น
กลไกขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จรรโลงให้คุณภาพชีวิต
ดียิ่งขึ้น ดังนั้นสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
ได้ตระหนักถึงการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์
ออกไปสู่สาธารณชนในรูปแบบ e-Journal
เพื่อให้ได้รับข้อมูลการวิจัยด้านสุขภาพสัตว์
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนให้ผลผลิต
ปศุสัตว์มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภค
และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ขอเชิญ
ชวนนักวิชาการที่สนใจส่งผลงานวิจัย หรือ
บทความวิชาการด้านสุขภาพสัตว์มาเผยแพร่
ในวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(Thai NIAH eJournal) ในฉบับต่อๆ ไป

5 พฤษภาคม 2549
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2549) ฉบับปฐมฤกษ์
หน้า
การพัฒนาชุดทดสอบแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาสารไธโอไซยาเนตในน้ำนมดิบ
วงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ อัจฉรา ธีระพันธ์ (18 ก.ค. 49)
1 - 12
ค่าเคมีคลินิกในเลือดกวางรูซ่าในฟาร์มเพาะเลี้ยง
อัจฉรา ธีระพันธ์ เสริมพันธุ์ สุนทรชาติ (18 ก.ค. 49)
13 - 25
เปรียบเทียบวิธีการย้อมสีอินคลูชันบอดีสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางจุลพยาธิวิทยาโรคติดเชื้อเซอร์โคไวรัส
ทริกา จันทมณีโชติ ลัดดา ตรงวงศา (18 ก.ค. 49)
26 - 36
เปรียบเทียบการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus ในซีรัมโคโดยวิธี Rose bengal test และ Complement fixation test
นิตยา ศรีแก้วเขียว เรขา คณิตพันธ์ อุทิศ ตรีนันทวัน สุรีย์ ธรรมศาสตร์ มนยา เอกทัตร์ (31 ก.ค. 49)
37 - 43
การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์ เอ ที่ระบาดในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2547- 2548
ปณิธาน ทองทา วิไล ลินจงสุบงกช (24 ส.ค. 49)
44 - 54
โรคสเตรปโตคอคโคซิสในสุกรหลังหย่านมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)
สมพงษ์ จันทะหาร เนตรชนก จิวากานนท์ นิยมศักดิ์ อุปทุม (24 ส.ค. 49)
55 - 63
การสำรวจทางซีรัมวิทยาของโรคเมลิออยโดซิสในโคนมและโคเนื้อ ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4
พิเชฐ ทองปัน ลักษณาภรณ์ จงขจรพงษ์ อภิรมย์ เจริญไชย (18 ก.ค. 49)
64 - 76

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2549) ฉบับปฐมฤกษ์