เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2550)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2550)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ฉบับนี้นำเสนอเริ่มต้นด้วยโรคบรูเซลโลซีส หรือรู้จักกันทั่วๆ ไปว่า "โรคแท้งติดต่อ" ซึ่งเป็นโรคที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในโค กระบือ แพะ แกะ ฯ โดยเฉพาะโค แพะ และแกะ มีรายงานการตรวจพบโรคทางห้องปฏิบัติการ และการศึกษาวิจัยเพื่อการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนสัตวแพทย์สมาชิกสัตวแพทยสภา ที่ส่งผลงานทางวิชาการมาเผยแพร่ มีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิต จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต/เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต/เรื่อง ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท/เรื่อง/คน ยื่นความจำนง โดยกรอก แบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลด แบบฟอร์มที่ www.cce-vet.org แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397.....บรรณาธิการ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2550)
หน้า
วันที่เผยแพร่
สภาวะโรคบรูเซลโลซิสในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย [full text]
ตระการศักดิ์  แพไธสง   พิไลพร  เจติยวรรณ
54 - 61
16 ตุลาคม 2550
การสำรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์กับปริมาณความเข้มข้นที่ตรวจพบในปัสสาวะสุกรในภาคใต้ของประเทศไทยโดยวิธอีไลซ่า [full text]
ประภัสสร อนันต์   ประสบพร ทองนุ่น
62 - 72
14 พฤศจิกายน 2550
ผลของแคลเซียมในอาหารต่อ ปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในซีรัมของไก่ลูกผสมสองสายพันธุ์ [full text]
อรษา อรุณสกุล   สุธี รัตนะ
73 - 82
23 พฤศจิกายน 2550
การสำรวจการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตราไซคลินในอาหารสัตว์ในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 [full text]
สุกัญญา นาคสุนทร    วัลญา วงษ์จันทอง    อัดชา ขันธจันทร์    สุจิตราภรณ์ ลิมาภิรักษ์
83 - 92
3 ธันวาคม 2550
ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดผ่านกระต่ายสเตรนไชน่า เมื่อใช้ซีรัมกระต่ายที่ฉีดเชื้อ 5% ในการรักษาความคงตัวของไวรัส [full text]
ฤทธิ์ลือชัย ปู่สูงเนิน    กัญญา สุวินทรากร
93 - 99
6 ธันวาคม 2550
การปนเปื้อนและการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสุกรทางภาคใต้ของประเทศไทย [full text]
 อุไม บิลหมัด    ธีรพรรณ ภูมิภมร    สายันต์ ย้อยดำ
100 - 109
11 ธันวาคม 2550


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กันยายน - ธันวาคม 2550)