เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2551)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2551)

วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ดำเนินการมาครบ 2 ปีแล้ว ฉบับนี้เริ่มต้นฉบับแรกของปีที่ 3 ทางกองบรรณาธิการยังคงมุ่งมั่นเพิ่มความเข้มข้นด้านวิจัยและสาระวิชาการ โดยเลือกสรรผลงานจากนักวิชาการที่ส่งผลงานมาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทำให้วารสารของเราดำเนินการต่อไปตามนโยบายของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์ตามมาตรฐาน ISO / IEC 17025 : 2005 ครบทุกหน่วยงาน ได้แก่  สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์  และศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ.นครราชสีมา ขอขอบคุณท่านที่เยี่ยมชมและให้ความสนใจส่งผลงานมาเผยแพร่ในวารสารของเราซึ่งหากท่านเป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา โดยที่ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิต / เรื่อง ส่วนชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิต / เรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาท / เรื่อง / คน สามารถยื่นความจำนงโดยกรอกแบบฟอร์ม แบบ 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่  www.cce-vet.org  แล้วส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2551)
หน้า
วันที่เผยแพร่
  • การศึกษาเปรียบเทียบการใช้สารละลายสำหรับวิธีคอมพลีเมนต์ฟิกเซชันในการทดสอบโรคพาราทูเบอร์คูโลซิส [full text] นิตยา  ศรีแก้วเขียว   ลัขณา  รามริน   วรวรรณ  อร่ามพงศ์   มนยา  เอกทัตร์
1 - 9
5 สิงหาคม 2551
  • บทความวิชาการ : โรคลิชมาเนีย (Leishmaniasis) [full text] มนทกานติ์  วงศ์ภากร
10 - 17
5 สิงหาคม 2551
  • การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ไทป์โอ ที่ระบาดในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2548-2550 [full text] ปณิธาน  ทองทา   วิไล  ลินจงสุบงกช   รัตนีย์  ทองทา
18 - 27
26 สิงหาคม 2551
  • โรคโคลัยบาซิลโลซิสในสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างปี 2545-2550 [full text] สมพงษ์  จันทะหาร   สุปราณี  เดิมพันธ์
8 - 39
26 สิงหาคม 2551
  • การพัฒนาการตรวจหาแอนติบอดีต่อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย โดยวิธี Competitive Enzyme Linked Immunosorbent Assay [full text] ดิลก  อ้วนพรมมา   วิไล  ลินจงสุบงกช
40 - 51
27 สิงหาคม 2551
  • การศึกษาค่าความสัมพันธ์ทางซีรัมวิทยา (r-value) ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ในปี พ.ศ. 2549-2550 [full text] ร่มพฤกษ์  อุดล   ดิลก  อ้วนพรมมา   ปณิธาน  ทองทา
52 - 60
27 สิงหาคม 2551

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2551)