เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย-เชื้อรา

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย-เชื้อรา

กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อรา (Bateriology and Mycology Section)

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับแบคทีเรียและเชื้อรา และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคด้านแบคทีเรียและเชื้อรา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิง ดำเนินการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคทางแบคทีเรียและเชื้อรา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร สารทดสอบ และวัคซีนต้นแบบทางแบคทีเรียและเชื้อรา
- ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลของแบคทีเรียและเชื้อรา - ศึกษาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพเพื่อการรักษาและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา
- อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อรา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางแบคทีเรียและเชื้อรา

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย-เชื้อรา