เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ข้อมูลวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal)

ข้อมูลวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal)

ชื่อวารสารวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
Thai-NIAH eJournal
ISSN1905-5048
เจ้าของ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กำหนดออก 3 ฉบับ ต่อ ปี (พ.ค.-ส.ค. / ก.ย.-ธ.ค. / ม.ค.-เม.ย.)
วัตถุประสงค์ เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านสุขภาพสัตว์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสุขภาพสัตว์
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บรรณาธิการ สัตวแพทย์หญิงสุภาพร จ๋วงพานิช
ที่อยู่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน ซอย 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อ 404 (บรรณาธิการ)  ต่อ 111 (ฝ่ายจัดการ)
โทรสาร 0-2579-8918, 0-25798919
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ niah[a]dld.go.th
เว็บไซต์ http://www.dld.go.th/niah
หมายเหตุ ผู้เขียนที่เป็นสมาชิกสัตวแพทยสภา จะมีสิทธิ์ขอสะสมหน่วยกิตจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ ผู้เขียนชื่อแรกได้รับ 5 หน่วยกิตต่อเรื่อง และชื่อรองได้ชื่อละ 2.5 หน่วยกิตต่อเรื่อง เสียค่าธรรมเนียมเพียง 50 บาทต่อเรื่องต่อคน ยื่นความจำนงกรอกแบบฟอร์ม 005-3 แบบรับรองกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์เฉพาะราย (ดาวน์โหลด) ส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์ฯ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 1116, 0-2250-0398-99 โทรสาร : 0-2250-0397


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ข้อมูลวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai-NIAH eJournal)