เมนูย่อย

หน้าแรก องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ข้อแนะนำการเขียนส่งเรื่องมาเผยแพร่ในวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ข้อแนะนำการเขียนส่งเรื่องมาเผยแพร่ในวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ข้อแนะนำในการเขียนงานวิจัย & บทความวิชาการที่ส่งเผยแพร่


วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai - NIAH eJournal) เป็นวารสารวิชาการราย 4 เดือน (3 ฉบับต่อปี ได้แก่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม, เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม, เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน)


เรื่องที่จะนํามาเผยแพร่

1. งานค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ และรายงานสัตว์ป่วยทุกสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์
2. การทดลอง ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในห้องปฏิบัติการและภาคสนามทุกสาขาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์
3. บทความที่รวบรวม เรียบเรียง ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์
4. คําถาม - คําตอบ รวมทั้งจดหมายถึงกองบรรณาธิการ
5. เรื่องอื่นๆ ที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นสมควร
6. เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยเผยแพร่ในสื่อต่างๆ

หมายเหตุ เรื่องที่จะส่งมาพิจารณาที่ประสงค์จะใช้ปรับเลื่อนระดับ ต้องมีหลักฐานเลขทะเบียนจาก กวป. กรมปศุสัตว์


การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย
1. ต้นฉบับที่ส่งมา ต้องไม่เป็นเรื่องที่เคยพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา เพื่อลงในหนังสือหรือวารสารอื่น
2. การลำดับคอลัมน์
    2.1 เนื้อเรื่องเป็นภาษาไทย จัดเรียงดังนี้
          บทคัดย่อภาษาไทย เนื้อเรื่อง บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
    2.2 เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ จัดเรียงดังนี้
          บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่อง บทคัดย่อภาษาไทย
3. การเขียนบทคัดย่อ จัดเรียงดังนี้
    ชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนและผู้ร่วมงาน สถานที่ทำงานและที่อยู่ อีเมล์ (ของผู้รับผิดชอบบทความ อีเมล์ของทางราชการเท่านั้น) บทคัดย่อ (ภาษาไทย ความยาวประมาณครึ่งหน้ากระดาษ A4 ภาษาอังกฤษ 250-300 คำ)
4. การเขียนเนื้อเรื่อง จัดเรียงดังนี้
    บทนำ อุปกรณ์และวิธีการ ผล วิจารณ์และสรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง
5. รูปภาพและตาราง
    รูปภาพที่ประกอบในเรื่อง ขนาดประมาณ 3 X 5 นิ้ว ความละเอียดไม่เกิน 360 X 216 pixels
    ตารางและรูปภาพให้แทรกไว้ส่วนท้ายของบทความ
    คำบรรยายรูปภาพพิมพ์ใต้ภาพ คำบรรยายตารางพิมพ์ด้านบน
6. การเขียนเอกสารอ้างอิง ตามรูปแบบที่กองบรรณาธิการกำหนด

รูปแบบการเตรียมต้นฉบับงานวิจัย

1. จัดพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word และบันทึกไฟล์ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและชื่อเรื่องแบบสั้น เป็นรูปแบบ doc เท่านั้น เช่น จันทรา วัฒนะเมธานนท์ - ปรสิตภายนอกที่พบในปลาน้ำจืด.doc ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Megabytes (MB)
2. ขอบกั้นหน้า บน ล่าง ซ้าย ขวา เท่ากับ 1 นิ้ว (~2.5 เซนติเมตร)
3. แบบอักษร (Font) : TH SarabunPSK
4. ขนาดตัวอักษร
    4.1 หัวเรื่อง ขนาด 24 points ตัวปกติ
    4.2 ผู้เขียน ผู้ร่วมงาน ขนาด 18 points ตัวปกติ
    4.3 สถานที่ทํางาน โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ ขนาด 14 points ตัวปกติ
    4.4 หัวข้อหลัก ขนาด 18 points ตัวเข้ม ตัวปกติ
    4.5 หัวข้อย่อย ขนาด 16 points ตัวเข้ม ตัวปกติ
    4.6 เนื้อเรื่อง ขนาด 16 points ตัวปกติ
    4.7 คำสำคัญ ขนาด 16 points ตัวปกติ
    4.8 Foot note ขนาด 14 points ตัวปกติ


รูปแบบการเตรียมต้นฉบับบทความวิชาการ

กำหนดการจัดพิมพ์ ไฟล์ รูปภาพ ขอบกั้นหน้า แบบและขนาดตัวอักษร เช่นเดียวกับงานวิจัย

แบบที่ 1

1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดย่อ (Abstract) ภาษาไทย และอังกฤษ key words
3. การทบทวนวรรณกรรม (Literature review)
    3.1 การวางกรอบความคิด
    3.2 การประยุกต์ / การนำเสนอแนวความคิดใหม่ / การพิสูจน์ข้อเท็จจริง
4. บทสรุป
5. เอกสารอ้างอิง

แบบที่ 2
1. ชื่อเรื่อง
2. บทนำ
3. เนื้อหาทางวิชาการ
4. บรรณานุกรมการส่งต้นฉบับ
1. หนังสือยืนยันการเผยแพร่ในวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (Thai - NIAH eJournal) จำนวน 1 ฉบับ ดาวน์โหลด [ doc ] [ pdf ]
2. ส่งต้นฉบับเป็นเอกสาร 4 ฉบับ และไฟล์ doc (ไม่รับพิจารณารูปแบบอื่น) บันทึกในซีดี ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

สพ.ญ. มนทกานติ์ วงศ์ภากร
(บรรณาธิการ Thai - NIAH eJournal)
กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
50/2 เกษตรกลาง ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ติดต่อกองบรรณาธิการ
โทรศัพท์: 0 2579 8908 ถึง 14 ต่อ 322
โทรสาร: 0 2579 8918 ถึง 9
อีเมล์: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

การพิจารณาเผยแพร่
กองบรรณาธิการพิจารณาตามขั้นตอนการรับเอกสาร →


ดาวน์โหลดหนังสือยืนยัน [ doc ] [ pdf ]|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home องค์ความรู้ วารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ข้อแนะนำการเขียนส่งเรื่องมาเผยแพร่ในวารสารสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ