เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2561 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2561 )

1สพ.ญ.ตวงทอง ปัจฉิมะศิริผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ กรมปศุสัตว์
2นางพัชนี หิรัญธนานนท์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
3นายพงศ์พันธุ์ นพรัตน์สัตวแพทย์อาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ช่วยราชการกลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
4นางปิยวรรณ จงมีสุขพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
5นางวิจิตร์ เสคุคุมพัตถ์พนักงานพิมพ์ ส 2 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (นครราชสีมา) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
6นางปราณีต แสงทองพนักงานพิมพ์ ส 3 ศูนย์วิจัยและทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์สำหรับสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
7นางอารีย์ หวังดีพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
8นายบุญสืบ กันดีพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) สำนักงานปศุสัตว์เขต 5
9นายมนตรี ทองศรีเกตุพนักงานขับรถยนต์ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2561 )