เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

กลุ่มไวรัสวิทยา (Virology Section)


- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับเชื้อไวรัส และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และชันสูตรโรคด้านไวรัสวิทยา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสาร ชุดทดสอบ และวัคซีนต้นแบบทางไวรัสวิทยา
- ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลของเชื้อไวรัส
- อนุรักษ์ ศึกษา และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์ไวรัสวิทยา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ทางไวรัสวิทยา
 | หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา