เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์ให้ส่วน/กลุ่ม/ศูนย์  ศวพ./ศออ./กตช. ดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” รอบ 1/2559 ตามที่หน่วยงานในสังกัดแจ้งไปแล้วนั้น ขอให้หน่วยงานสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามแผนให้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาย้อนหลังได้ที่ http://niah.dld.go.th สัญลักษณ์

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2559