เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2560 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2560 )

1นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
2สัตวแพทย์หญิงรื่นฤดี บุณยะโหตระผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์
3สัตวแพทย์หญิงช้องมาศ อันตรเสนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
4นายสัตวแพทย์ ดร. ณชัย ศราธพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยีนและโรคทางพันธุกรรมสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ / อดีตนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
5นายประยงค์ สลุงอยู่ช่างไม้ ระดับ ช 2 กลุ่มสัตว์ทดลอง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 1 ตุลาคม 2560 )