เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร รางวัลเกียรติยศ

รางวัลเกียรติยศ

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรางวัลต่างๆ ในปี 2551-2554 ดังนี้


1. รางวัลที่ 1 การประกวดเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ประจำปี 2547 (จัดประกวดครั้งแรก)

2. รางวัลที่ 1 การประกวดเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ประจำปี 2549

3. รางวัลที่ 2 การประกวดเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ประจำปี 2550

4. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2551 ครุฑทองคำ กลุ่มที่ 1 ได้แก่
 • สัตวแพทย์หญิง ดร. สุจิรา ปาจริยานนท์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • นายสมชาย ช่างทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

5. รางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์ และ พ.ศ.2553 กระบวนงานรางวัลดีเด่น การให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลชมเชย การตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ)
 • ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ พ.ศ.2552 ได้รับรางวัลกระบวนงานรางวัลดีเด่นการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6. รางวัลชนะเลิศโครงการหน่วยงานใสสะอาด พ.ศ. 2551, 2552 และ 2553 จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

7. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2552 ครุฑทองคำ ได้แก่
 • นายบรรเทา คำสี สัตวแพทย์ชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

8. รางวัลโครงการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น พ.ศ.2552 จากกรมปศุสัตว์ ได้แก่
 • นางจรินทร์ กวีกิจรัตยา พนักงานรับโทรศัพท์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

9. รางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2553 จากสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้แก่
 • นายสัตวแพทย์ ดร.สาทิส ผลภาค นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)

10. รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5 ส จากกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2553 ได้แก่
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 2
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 7
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8
 • ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ กลุ่มหน่วยงานในพื้นที่สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3

11. รางวัลรองชนะเลิศโครงการพัฒนาองค์กรด้วย 5 ส จากกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2553 ได้แก่
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

12. รางวัลชนะเลิศหน่วยงานที่มีกิจกรรมสนองนโยบายกรมปศุสัตว์ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 ได้แก่
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

13. รางวัลข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2553
 • นายชัยวัธน์ วิฑูรกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศวพ. ลำปาง
 • นายสุภัทศิริ อภินันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

14. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2553
 • นายธวัชชัย สมสวย พนักงานเข้าเล่ม บ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • นางสายพินธิ์ ภูหิรัญ พนักงานเข้าเล่ม บ 2 กลุ่มปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
 • นางจินตนา บุญปราบ พนักงานเข้าเล่ม บ 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)

15. รางวัลพนักงานราชการผู้มีคุณธรรมและจริธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2553
 • น.ส.ศุภลักษณ์ พันธ์ยิ้ม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

16. รางวัลเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2553
17. รางวัลรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน รางวัลดีเด่น ประเภทภาพรวมกระบวนงาน จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พ.ศ. 2554 [ รายละเอียด ]

18. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2554 ครุฑทองคำ ได้แก่
 • กลุ่ม 1 : นายสัตวแพทย์ชัยวัธน์ วิทูระกูล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) และ สัตวแพทย์หญิงอรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
 • กลุ่ม 3 : นายเกษม จันทร์กระจ่าง พนักงานขับรถยนต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
 • รายละอียด
19. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) รางวัลระดับดีเด่น ประเภทภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ

20. รางวัล “Thailand Biorisk Management Champions” จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2555

21. รางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี 2555 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2555 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก

22. รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2555
 • นางพัฒนี สุนามะ ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • นางพันธ์ทิพย์ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการ
 • นายบุญสืบ กันตี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
 • นายธนาวัฒน์ พิมพ์เดช พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์

23. รางวัลเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2556
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลที่ 3 ในกลุ่มเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์เขต เข้าประกวดทั้งหมด 32 เว็บไซด์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) ได้รับรางวัลที่ 3 ในกลุ่มเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ สถานีฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์เขต 3) เข้าประกวดทั้งหมด 33 เว็บไซต์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ได้รับรางวัลที่ 3 ในกลุ่มเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ สถานีฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์เขต 4) เข้าประกวดทั้งหมด 37 เว็บไซต์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ได้รับรางวัลที่ 2 ในกลุ่มเว็บไซต์สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ สถานีฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์เขต 7) เข้าประกวดทั้งหมด 19 เว็บไซต์

24. รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 22 สิงหาคม 2556

25. รับรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับดี ผลงาน "การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย" วันที่ 13 ธันาคม 2556

26. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2557
 • ครุฑทองคำ ได้แก่ ดร.ทวีวัฒน์ ดีมะการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มโรคสัตว์น้ำและสัตว์ป่า
 • ระดับหน่วยงาน ได้แก่ นางสาวเพยาว์ ทับแตง พนักงานพิมพ์ ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนบริหารจัดการสุขภาพสัตว์
27. รางวัลเว็บไซด์ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยมของกรมปศุสัตว์ และรางวัลที่ 1 ในกลุ่มเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง กอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์เขต เข้าประกวดทั้งหมด 32 เว็บไซด์
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ได้รับรางวัลที่ 2 ในกลุ่มเว็บไซต์สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ สถานีฯ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 (ยกเว้นสำนักงานปศุสัตว์เขต 7) เข้าประกวดทั้งหมด 19 เว็บไซต์

28. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ได้รับรางวัลกิจกรรม 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

29. รางวัลชมเชยโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก

30. รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 • ข้าราชการพลเรือน - นางลัดดา ตรงวงศา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ป่า
 • ลูกจ้างประจำ - นายประสาน ดงทอง พนักงานพิมพ์ ส 3 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์
 • พนักงานราชการ - นางสาวโสภา อิงคลีบุตร นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

31. รางวัลชนะเลิศทีมเปตองหญิง (นางสุนีย์ สมสวย นางสาวบังอร ชำนาญกุล นางสาวณภัทร นาคะโร) งานกีฬาภายในกรมปศุสัตว์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี

32. รางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) งานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 72 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี

32. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ได้รับรางวัลรางวัลบริการภาครัฐดีเด่นระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

33. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) พ.ศ.2557 ได้แก่ นายปณิธาน ทองทา นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

34. รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2558 (DLD Quality Awards 2015)
     (1) รางวัลหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ
     (2) รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ - ชุดทดสอบการตรวจวิเคราะห์ไนไตรท์ในน้ำ โดยกลุ่มชีวเคมีและพิษวิทยา
     (3) รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ - ห้องปฏิบัติการรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Laboratory) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
     (4) รางวัลคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ประเภทรางวัลการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ - ห้วยเตยโมเดลสู่การพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนมโดยเกษตรกรรายย่อยอย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)

35. รางวัลหน่วยงานใสสะอาด ระดับดีเด่น พ.ศ. 2558

36. รางวัลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น กรมปศุสัตว์ ปี 2557 สัตวแพทย์หญิงมาณวิภา ผลภาค นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) และนางรัตนีย์ ทองทา ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ

37. รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน "ภาพรวมมาตรฐานการบริการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์"

38.
 • รางวัลหน่วยงานใสสะอาดดีเด่น กรมปศุสัตว์ ลำดับที่ 1 ประจำปี 2559 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก
 • สัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพิษวิทยา-ชีวเคมี/รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมี-พิษวิทยา และนางสาวภัทราวดี วัฒนสุนทร นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มพิษวิทยาและชีวเคมี รับโล่รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Award 2017) ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ผลงาน "การตรวจหาตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Aspergillus flavus" ที่สร้างอะฟลาทอกซิน B1 จากตัวอย่างข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP)
 • นางสาวสวรรยา มาเอียด นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา รางวัลโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม กรมปศุสัตว์
39.
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รางวัลหน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ รางวัลที่ 3 กิจกรรม 5 ส หน่วยงานส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562
 • ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ รางวัลที่ 1 กิจกรรม 5 ส หน่วยงานส่วนภูมิภาค กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2562
40.
 • สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับคะแนนการประเมินความโปร่งใสระดับหน่วยงาน ระดับ A ประจำปี กรมปศุสัตว์ พ.ศ.2563 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ และความมีวินัย ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประเภทหน่วยงานตามภารกิจหลัก
 • รางวัลผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
       - สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประเภทหน่วยงานส่วนกลาง ระดับตี รางวัลที่ 1
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ,ชลบุรี ประเกทหน่วยงานภูมิภาคพื้นที่เขต 2 ระดับดี เด่น รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ประเภทหน่วยงานภูมิภาค พื้นที่เขต 3 ระดับดีเด่น รางวัลที่ 3
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จ.ขอนแก่น ประเภทหน่วยงานภูมิภาค พื้นที่เขต 4 ระดับดีเด่น รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง ประเภทหน่วยงานภูมิภาคพื้นที่เขต 5 ระดับ ดีเด่น รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก ประเภทหน่วยงานภูมิภาคพื้นที่เขต 6 ระดับดีเด่น รางวัลที่ 2
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี ประเภทหน่วยงานภูมิภาคพื้นที่เขต 7 ระดับดีเด่น รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
       - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช ประเภทหน่วยงานภูมิภาคพื้นที่เขต 8 ระดับดีเด่น รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
 • นางสาวกมลรัตน์ ครุธาโรจน์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัย และพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 ดังนี้
       - ข้าราชการ - นางรุ้งสุดา ผูกพัน ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
       - พนักงานราชการ - นางสาวเปี่ยมภัธรภิรมย์ เพ็ญสุวรรณ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง
 • ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้
       1. นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ
       2. นายฐปณัฐ สงคสุภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
       3. นางกิ่งกานต์ บุญสุยา สีโย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
       4. นายเสกสรร ไชยเสริฐ สัตแพทย์อาวุโส| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร รางวัลเกียรติยศ