เมนูย่อย

หน้าแรก การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)


สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ มีโครงการตรวจรับรองฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

นิยาม

ฟาร์ม หมายถึง ฟาร์มสุกรพันธุ์ ที่ผลิตสุกรที่ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส

โรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, PRRS) หมายถึง โรคติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการของระบบสืบพันธุ์และระบบหายใจในสุกร มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ในตระกูล Arteriviridae ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกร

ฟาร์มมาตรฐาน คือ ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกร ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542

ผู้ประกอบการ หมายถึง เจ้าของฟาร์มสุกรพันธุ์หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจฯ เพื่อขอรับการตรวจรับรองเป็นฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส

ฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส หมายถึง ฟาร์มสุกรพันธุ์ที่ผ่านการตรวจตามขั้นตอนที่กำหนดว่าปลอดจากโรคพีอาร์อาร์เอส

ใบรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส หมายถึง ใบรับรองที่กรมปศุสัตว์ออกให้แก่ฟาร์มสุกรพันธุ์ที่ผ่านการตรวจรับรองตามขั้นตอนที่กำหนด โดยใบรับรองมีอายุใช้งาน 1 ปี นับแต่วันที่ออก

1. คุณสมบัติของฟาร์มที่จะเข้าร่วมโครงการ
    1.1 เป็นฟาร์มมาตรฐานที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์

    1.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวด (strict biosecurity)

    1.3 มีผลการตรวจโรคพีอาร์อาร์เอสอย่างสม่ำเสมอที่แสดงผลว่าปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส

    1.4 กรณีที่เป็นฟาร์มสุกรพันธุ์ฟาร์มใหม่ต้องมีผลการตรวจว่าสุกรปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสจากแหล่งที่มา

2. ขั้นตอนในการตรวจและรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส
    ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมให้ขอรับการตรวจรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส ได้ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
    2.1 ยื่นเอกสารคำร้องขอ ตามแบบฟอร์มพร้อมเอกสารที่ระบุ

    2.2 การตรวจครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างซีรัมจากสุกรพันธุ์ทุกตัวที่อยู่ในฟาร์ม และลูกสุกร 10 ตัว /โรงเรือน ในชุดที่มีอายุสูงสุดในฟาร์ม ณ วันที่เจาะเลือด ส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ด้วยวิธี ELISA และตรวจ RNA ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสด้วยวิธี Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)

    2.3 การตรวจครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างซีรัมครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 3-6 สัปดาห์ จากสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ทุกตัวในฟาร์ม และลูกสุกร 10 ตัว/โรงเรือน ในชุดที่มีอายุสูงสุดในฟาร์ม ณ วันที่เจาะเลือด ส่งตรวจที่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส ด้วยวิธี ELISA และตรวจ RNA ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสด้วยวิธี reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)

    2.4 เมื่อตรวจไม่พบแอนติบอดี และ RNA ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส จากการตรวจทั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน กรมปศุสัตว์จะออกใบรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสโดยที่ใบรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสมีอายุใช้งาน 1 ปี นับแต่วันที่ออก

    2.5 สุกรทดแทน ต้องมาจากฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส ก่อนนำเข้ารวมฝูงต้องมีการกักกันโรคในโรงเรือนที่แยกต่างหากอย่างน้อย 1 เดือน และสุกรทดแทนทุกตัวต้องผ่านการตรวจสถานภาพของโรคพีอาร์อาร์เอส ด้วย 2 วิธีดังกล่าว โดยเก็บตัวอย่างซีรัมในวันแรกที่สุกรทดแทนมาถึงฟาร์มและครั้งที่สองที่ 3-6 สัปดาห์หลังจากเก็บซีรัมครั้งแรก สุกรทดแทนที่ผ่านการตรวจว่าปลอดจากโรคไวรัสพีอาร์อาร์เอส จึงสามารถนำรวมฝูงได้

    2.6 เมื่อฟาร์มได้การรับรองว่าปลอดโรคไวรัสพีอาร์อาร์เอสแล้ว จะทำการตรวจซ้ำด้วย 2 วิธีดังกล่าว ทุกๆ 6 เดือน (2 ครั้ง/ปี) โดยสุ่มตรวจสุกรพ่อ-แม่พันธุ์ในฝูงที่ความชุกของการติดเชื้อ 10% ความเชื่อมั่นในการตรวจ 95 % และลูกสุกรที่มีอายุสูงสุดในฟาร์มจำนวน 10 ตัว/โรงเรือน

    2.7 ในกรณีที่ผลการตรวจไม่ผ่าน จะถูกกรมปศุสัตว์ยกเลิกสถานภาพฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสทันที และเมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อมให้ยื่นคำร้องขอการตรวจรับรองใหม่ โดยต้องเริ่มจากขั้นตอน 2.1 - 2.5 ใหม่

    2.8 ใบรับรองฟาร์มสุกรพันธุ์ปลอดโรคพีอาร์อาร์เอสจะได้รับการต่ออายุเมื่อผลการตรวจผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนด โดยกรมปศุสัตว์จะออกใบรับรองใหม่ให้

ภาคผนวก

1. จำนวนตัวอย่างส่งตรวจหลังการให้การรับรองที่ความชุกของการติดเชื้อ 10% ความเชื่อมั่นในการตรวจ 95%

ขนาดฝูงแม่สุกร (ตัว)
จำนวนตัวอย่างที่ต้องเก็บ (ตัว)
100
25
200
27
300 - 900
28
1000 - ∝
29

(Cannon, R.M. and Roe., R.T., Livestock Disease Surveys: A Field Manual for Veterinarians, 1982)

2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
    2.1 ตรวจทางซีรัมวิทยา โดยวิธี ELISA 250 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง

    2.2 ตรวจ RNA ของเชื้อไวรัส 1,000 บาท ต่อ 1 ตัวอย่าง (รวมตัวอย่างซีรัมจากสุกร 5 ตัว เป็น 1 ตัวอย่างของการตรวจโดยวิธี PCR)|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home การบริการ การชันสูตรโรคสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ โครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)