เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2559 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2559 )

1สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2สพ.ญ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชำนาญพูดผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
3นายชัยวัฒน์ แสวงดีสัตวแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา (ลาออกจากราชการ วันที่ 2 ตุลาคม 2559)
4นางจินตนา ขุนทองพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 กลุ่มไวรัสวิทยา
5นางสาวบังอร ชำนาญกุลพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
6นายเกษม จารุวรรณพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
7นายสมเดช เดชบุญมีพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (นครราชสีมา)
8นายมานพ อักษรเมฆากุลพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ (นครราชสีมา)
9นายสุนทร เจ็กภู่พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
10นายคำกอง โทดีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
11นายพะเยาว์ ทองกลัดพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2559 )