เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2558 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2558 )

ข้าราชการ  
1. สพ.ญ.ลัดดา ตรงวงศา (836) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ)
2. น.สพ.สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ (1987) รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
3. สพ.ญ.มาณวิภา ผลภาค (1909) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
4. น.สพ.พิพล สุชไทยสายชะนะ (2195) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
5. สพ.ญ.สมใจ กมลศิริพิชัยพร (865) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคปากและเท้าเปื่อย (นายสัตวแพทย์เชี่ยวชาญ) ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
6. นางมาลี ธีรานุสนธิ์ (864) ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ)
7. น.สพ.ดร.สาทิส ผลภาค (1911) นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
8. นางสาวอรษา อรุณสกุล (2208) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช)
ลูกจ้างประจำ  
9. นายสมชาติ อรุณพูลทรัพย์ (1669) พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
10. นางจรินทร์ กวีกิจรัตยา (1673) พนักงานรับโทรศัพท์ ระดับ บ 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป
11. นายบุญลือ รัฐวิเศษ (1677) ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ ช 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
12. นายบุญมา สมตา (2152) พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น)
13. นายสมาน อินต๊ะยอด (2246) ช่างไม้ ระดับ ช 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง)
14. นายบุญมี จินตเวก (2258) พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2558 )