เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

คณะเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 Dr. Myint Naing, Director of the Livestock Breeding and Veterinary Department of Myanmar (LBVD), Kaying State และคณะ มาศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตามโครงการความร่วมมือสร้างเขตปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

ในการนี้มีสัตวแพทย์หญิงตวงทอง ปัจฉิมะศิริ ประธานคณะทำงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ร่มพฤกษ์ อุดล ตัวแทนศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สัตวแพทย์หญิงพรทิพา โรจนแสง ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) และคณะ เข้าร่วมด้วย
ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะเจ้าหน้าที่เมียนมาร์ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ