เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558

การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 คุณพิเชฐ อินทร์เอื้อ หัวหน้าผู้ประเมิน และคุณนรีเทพ เกษแดงสกลวุฒิ ผู้ประเมิน จากสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตรวจติดตาม (Surveillance Assessment) ผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558 ของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ โดยมีนายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุชภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด และคณะเจ้าหน้าที่ในระบบบริหารคุณภาพ จำนวน 28 คน เข้าร่วมประชุม และให้ความร่วมมือการตรวจประเมินในครั้งนี้

ผู้อำนวยการสถาบันสุชภาพสัตว์แห่งชาติ กล่าวถึงความมุ่งมั่นพัฒนางานสู่ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 จนได้รับรองเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 จำนวน 5 ขอบข่าย คือ (1) งานสารบรรณ (2) การให้บริการยานพาหนะ (3) การให้บริการงานช่าง (4) การจัดซื้อจัดจ้าง และ (5) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมงานบริหารทั่วไปส่วนใหญ่ ของสถาบันฯ

นับว่าสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติเป็นหน่วยงานแรกในกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพนี้ โดยที่ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบบริหารคุณภาพเป็นเครื่องมือและกระบวนงานที่ช่วยป้องกันมิให้การบริหารงานทั่วไปขององค์กรเกิดความบกพร่องและป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่กระทำผิดระเบียบงานสารบรรณ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบของทางราชการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และหน่วยตรวจสอบภายในของกรมปศุสัตว์ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดทางวินัย และเมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วเจ้าหน้าที่ในระบบการบริหารคุณภาพสามารถแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำอีกอย่างต่อเนื่อง ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานไปสู่ความสำเร็จ รวมทั้งต้องพัฒนางานบริหารทั่วไปให้ถูกต้อง ถูกระเบียบ รวดเร็ว ทันเวลาโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงขอให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ยึดถือแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงสภาพระบบบริหารคุณภาพไว้ พร้อมนี้ยังมีแผนเพิ่มขอบข่ายใหม่ในปี พ.ศ. 2558 – 2559 จำนวน 4 ขอบข่าย คือ การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิทอล และห้องประชุม การให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การให้บริการเบิกจ่ายพัสดุ และการให้บริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ต่อจากนั้นคณะผู้ประเมินได้ตรวจการปฎิบัติงาน เอกสาร และหลักฐานการดำเนินการตามข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพในขอบข่ายงานสารบรรณ การให้บริการยานพาหนะ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และสรุปผลการประเมิน เสร็จแล้วปิดการประชุมเวลาประมาณ 15.30 น. ส่วนในเด้ือนเมษายน 2559 จะประเมินติดตามขอบข่ายการให้บริการงานช่าง การจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมกับตรวจประเมินขอบข่ายใหม่ต่อไปข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ : ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การตรวจติดตามผลการรับรองระบบ ISO 9001 ครั้งที่ 1/2558