เมนูย่อย

หน้าแรก บริการ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา

กลุ่มพยาธิวิทยา (Pathology Section)
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย การเกิดพยาธิสภาพของโรค และพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคด้านพยาธิวิทยาให้มี ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
- เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางด้านพยาธิวิทยา และดำเนินการวินิจฉัยชันสูตรโรคทางพยาธิวิทยา
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการผลิตชีวสารที่มีความจำเพาะต่อวิธีการตรวจทางพยาธิวิทยา
- ศึกษา วิจัยด้านชีวโมเลกุลทางด้านพยาธิวิทยา
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา


หมายเหตุ
- แช่แข็ง หมายถึง สามารถเก็บได้ทั้งแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) หรือ แช่ในช่องแช่แข็ง (freezer)
- แช่เย็น หมายถึง เก็บได้เฉพาะแบบแช่เย็นธรรมดา (4 oC) ห้าม แช่ในช่องแช่แข็ง
- ห้องปฏิบัติการกลุ่มพยาธิวิทยา (Pathology section) โทรศัพท์ 0-2579-8908 ถึง 14 ต่อ 254 ถึง 261

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริการ ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา