เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ CDC เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

คณะผู้เชี่ยวชาญ CDC เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายสัตวแพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ Dr. James W. Blaine, Coordinator of International Projects Ms. Natalie J. Degraff, Public Health Analyst/Advisor จาก Division of Select Agents and toxins Office of Public Health Preparedness & Response, Center for Disease Control and Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย-เชื้อรา และห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

นำโดย Dr. Toni Whister และ รศ. สพ.ญ.ดร.สุมาลี จากโครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (ศรทส.) วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Workshop on the Creation of a Biological Entity Biosafety and Biosecurity Evaluation and Monitoring Program: Implementation of a Strategic Plan" มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง ศรทส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดยเชิญบุคลากรของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ระดับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัย-พัฒนาการสัตวแพทย์ เข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 14 คน

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ CDC เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ