เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.30 น. นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 29 คน พร้อมอาจารย์ จำนวน 2 คน ศึกษาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเซลล์ โดยมีนายสัตวแพทย์บัณฑิต นวลศรีฉาย หัวหน้ากลุ่มไวรัสวิทยา นายธีรศักดิ์ อินธิยะ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เป็นวิทยากร พร้อมทั้งดูงานการจัดการสัตว์ทดลองและห้องปลอดภัยทางชีวภาพระดับสูง (BLS3) ด้วย

การให้บริการศึกษา เรียนรู้ และฝึกงานของนักศึกษาเป็นภารกิจบริการสังคมอย่างหนึ่งที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ จัดให้แก่ทุกสถานศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนประกอบวิชาชีพต่อไป [ รายละเอียดการรับนักศึกษาฝึกงาน ]

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ เยี่ยมชม-ศึกษาดูงาน นิสิตคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน