เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร สัมมนาฝึกอบรม Show & Share 2009

Show & Share 2009

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด มีกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนขององค์กรให้สามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยจัดงาน KM : Show & Share ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ที่ผ่าน ทั้งนี้บทบาทภารกิจในด้านการจัดการความรู้นั้น ไม่ได้เป็นภารกิจหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะดำเนินการ แต่เป็นภารกิจหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือและร่วมใจกัน ดำเนินการให้มีการจัดการความรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถของตน ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการกระบวนการ วิธีการ และทรัพยากรที่หลากหลายเข้าด้วยกัน การดำเนินการจัดการความรู้ที่ผ่านมา เน้นการจัดการความรู้ในรูปแบบความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นหลัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วความรู้ความชำนาญที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่สะสมด้วยระยะเวลา ความคิด การพัฒนา และทักษะเฉพาะ เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งกว่าความรู้ใดๆ หากยังไม่นำความรู้ความชำนาญนี้ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรให้มีทั้งระบบประสิทธิภาพและระบบประสิทธิผลแล้ว ย่อมทำ ให้ความรู้ความชำนาญสูญเสียไปกับบุคคลนั้นหลังเกษียณอายุราชการ รวมทั้งองค์กรสูญเสียโอกาสในการพัฒนางานต่างๆ ทั้งๆ ที่มีโอกาส การที่จะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ขององค์กรให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งๆ ขึ้นนั้น จำเป็นต้องใช้เวลาและการบูรณาการในการจัดการความรู้ ตามแนวคิด 4L ประกอบด้วย1) Learn to Learn (LO) : เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 2) Learn to Share : เรียนรู้การแบ่งปันความรู้ 3) Learn to Connect : เรียนรู้ร่วมกันเป็นเครือข่าย และ 4) Learn to Innovate : เรียนรู้สู่นวัตกรรม ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการจัดการองค์ความรู้อย่างยั่งยืน


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|