เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฯ

# คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฯ

คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และมอบอำนาจในการสั่งการและปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง คำสั่ง # คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 38/2558 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ฯ