เมนูย่อย

หน้าแรก บริหารจัดการ นิทรรศการ คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ในงาน the 39th ICVS

คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ในงาน the 39th ICVS

นายสัตวแพทย์วันชนะ ปิ่นแก้ว และคณะนักวิจัยจากกลุ่มไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ประเภท Graduate Veterinarian โดยมี ดร. ทวีวัฒน์ ดีมะการ เป็นที่ปรึกษาในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “Molecular surveillance for Reston ebolavirus in Thailand” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว์แพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 39 (The 39th International Conference on Veterinary Science; The 39th ICVS) ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2557 จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นอกจากนี้นักวิชาการจากกลุ่มไวรัสวิทยา คือ นายสัตวแพทย์ฐปณัฐ สงคสุภา ได้ร่วมอภิปรายเรื่อง “Swine coronavirus diseases” ร่วมกับ Dr. Brian McCluskey จาก USDA APHIS ในงานประชุมนี้ และมีผลงานวิชาการที่นำเสนอโดยนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในรูปแบบ Poster Presentation อีก 4 เรื่อง ได้แก่ (1) Molecular Investigation of Marek’s Disease Virus Outbreak in a Layer Chicken Farm after Vaccination in Ranong Province, Thailand โดยสัตวแพทย์หญิงนันทพร วันดี กลุ่มไวรัสวิทยา (2) Detection of Simian Foamy Virus in Long-tailed macaques (Macaca fasicularis) in Thailand by nested RT-PCR โดยนายสัตวแพทย์ฐาปกรณ์ แช่มช้อย จากกลุ่มไวรัสวิทยา (3) Sequence analysis of two genome segments of Infectious Bursal Disease Viruses isolated from commercial broiler chickens in Thailand โดยนางสาวอาภาพร ดอกพุฒ จากกลุ่มไวรัสวิทยา และ (4) Brucella melitensis Isolation and Identification from Organs of Meat Goats โดยนางสาวลัขนา รามริน กลุ่มอิมมูนและซีรัมวิทยา


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home บริหารจัดการ นิทรรศการ คณะนักวิจัยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติได้รับรางวัล “The Best Poster Presentation Award” ในงาน the 39th ICVS