เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ดร.จิตรา วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบใบรับรองและป้ายระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ให้แก่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ส่วนกลาง) และหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัด คือ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) ใน 5 ขอบข่าย คือ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน งานช่าง และงานยานพาหนะ ตามลำดับดังนี้ นายสัตวแพทย์แพทย์ปรีชา วงษ์วิจารณ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ สัตวแพทย์หญิงสมใจ กมลศิริพิชัยพร ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน (ลำปาง) นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (สุรินทร์) นายสัตวแพทย์พิพล สุขไทยสายชะนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (นครศรีธรรมราช) และนายสมชาย ช่างทอง ตัวแทนฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้หน่วยงานส่วนภูมิภาคที่ได้รับการรับรองแล้ว คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) ต่อจากนั้นรับมอบของขวัญปีใหม่ซึ่งกันและกัน และคุณณัฐวรพล เลื่อนกุลวงษ์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพ พร้อมคณะผู้ตรวจประเมินฯ ให้เกียรติร่วมงานและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในครั้งนี้|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 พิธีมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001