เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1

ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดระบบบริหารคุณภาพ เปิดการประชุมตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1 และแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของงานบริหารทั่วไป ซึ่งสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008 เมื่อปี พ.ศ. 2557 และ ISO 9001:2015 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ใน 8 ขอบข่าย ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานช่าง งานยานพาหนะ งานโสตทัศนูปกรณ์ และงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีนโยบายขยายขอบข่ายระบบบริหารคุณภาพให้ครอบคลุมงานบริหารทั่วไปทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้มีคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 ท่าน คือ คุณณัฐวรพล เลื่อนกุลพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และคุณรัญชนา ฐาปนพิพัฒน์ ผู้ตรวจประเมิน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสัตวแพทย์หญิงสนทนา มิมะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเคมีและพิษวิทยา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ นางรัชนี ศิลปสิทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในการประชุมครั้งนี้นายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ปฏิบัติงานใน 10 ขอบข่าย ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานแผนและงบประมาณ งานช่าง งานยานพาหนะ งานโสตทัศนูปกรณ์ งานคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาบุคลากร และงานบริการสัตว์ทดลอง จำนวน 55 คน เข้าร่วมประชุม ในการตรวจติดตามหลังรับรอง ครั้งที่ 1 นี้ ผู้ตรวจประเมินได้ตรวจระบบบริหารคุณภาพในภาพรวม สุ่มตรวจ 5 ขอบข่าย ได้แก่ (1) งานยานยนต์ (2) งานคอมพิวเตอร์ (3) งานช่าง (4) งานโสตทัศนูปกรณ์ และ (5) งานพัสดุ ต่อจากนั้นคณะผู้ตรวจประเมินได้ไปตรวจการปฏิบัติงานและหลักฐานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ในสถานที่ทำงานต่างๆ เสร็จแล้วคณะผู้ตรวจประเมินได้สรุปผลการตรวจประเมินปรากฎว่า ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ มีเพียงข้อสังเกต 8 เรื่อง และมีกำหนดตรวจติดตามในขอบข่ายที่เหลือและตรวจประเมินเพื่อรับรองขอบข่ายใหม่ 2 ขอบข่าย คือ งานพัฒนาบุคลากร และงานบริการสัตว์ทดลอง ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2562


ข่าว-ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ-ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 ตรวจติดตามหลังรับรอง ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1