เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์ฐิตวัฒน์ จันทวร ผู้เชี่ยวชาญด้านทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ หัวหน้างานศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์ (ศทวช.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เปิดการการฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพของ ศทวช. และศูนย์อ้างอิงโรคปาก-เท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่มีนายสมชาย ช่างทอง ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ เป็นวิทยากร

ศทวช. ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จากสำนักรับรองระบบบริหารคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2557 ต่อมาได้พัฒนาเป็น ISO 9001:2015 และได้รับการรับรองเมื่อเดือนมกราคม 2561 ที่ผ่านมา แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากยังไม่ผ่านการฝึกอบรมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการไปฝึกอบรมภายนอก ดังนั้น จึงจัดฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและนำไปใช้ตรวจติดตามคุณภาพภายตามระบบบริหารคุณภาพฉบับใหม่ ต่อไป


ข่าว - ฝ่ายบริหารทั่วไป / ภาพ - ศทวช.

|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ข่าวสาร ISO 9001 การฝึกอบรมข้อกำหนด-การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015