เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2561


1. แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
   • แบบฟอร์มรายงานแผน การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
   • การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย
     o แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
     o แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)
   • โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) เรื่อง น่ารู้เกี่ยวกับการเขียนผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
     o หลักฐานการวางแผน
     o หลักฐานการดำเนินการ
     o หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
     o หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home พัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากร แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล รอบที่ 1/2561