เมนูย่อย

หน้าแรก พัฒนาองค์กร ISO 9001 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวพ.ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 อย่างมืออาชีพ" ให้แก่เจ้าหน้าที่ในระบบบริหารคุณภาพ วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศวพ.ขอนแก่น โดยมีนายสมชาย ช่างทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในฐานะผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015 ซึ่งจัดโดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สื่บเนื่องจาก ศวพ.ขอนแก่น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จึงมีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และฝึกทักษะการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตาม (auditor) ที่สามารถตรวจได้อย่างตรงประเด็นและสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดที่แตกต่างไปจาก ISO 9001:2008


|หน้าแรก| แผนผังเว็บ| ข้อมูลองค์กร| การบริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหารจัดการ| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English|
Home พัฒนาองค์กร ISO 9001 การฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ISO 9001:2015