เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1ดร.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ (856)ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยโรคสัตว์ปีก หัวหน้าศูนย์เลปโตสไปโรสิส
2นายเจษฎา ทองเหม (824)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานโรคพิษสุนัขบ้า กลุ่มไวรัสวิทยา
3นายสมชัย เจียมพิทยานุวัฒน์ (807)นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กลุ่มระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2565 )