เมนูย่อย

หน้าแรก บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2564 )

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2564 )

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
1นายสมหมาย ยุวพาณิชสัมพันธ์ (853)นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตว์ทดลอง
2นายณรงค์ เนาว์สูงเนินพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์
3นายมนตรี รัตนวิเศษพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 2 ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์

เครือข่ายห้องปฏิบัติการ
1นายนิมิตร เชื้อเงิน (1776)นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 2
2นางวีณา เชื้อเงิน (1777)นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก (ชลบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 2
3นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์ (1909)ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
4นายอภิรมย์ เจริญไชย (1918)นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ขอนแก่น) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
5น.ส.วัลลา ภาคาทินพนักงานประจำห้องทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก (ราชบุรี) สำนักงานปศุสัตว์เขต 7
6นายสาโรจน์ บำเรอราชพนักงานห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช) สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

| หน้าแรก| ข้อมูลองค์กร| บริการ| องค์ความรู้| พัฒนาองค์กร| แผนงาน-วิจัย| บริหาร| พัสดุ-งบประมาณ| สถิติ-รายงาน| ติดต่อ| English| eJournal| Sitemap|
Home บริหาร เกษียณอายุราชการ รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 1 ตุลาคม 2564 )